Juhendid haridusasutustele


Koostame juhendeid, mis aitavad lasteaedadel ja koolidel laste haridusteel ettetulevaid probleeme edukamalt lahendada.

Lisaks haridusasutustele suunatud materjalidele koostame ka nõuandeid, infovoldikuid, harjutusvideoid jpm lapsevanematele. Lasteaiad, koolid, õpetajad, tugispetsialistid, omavalitsused ja teised võivad neid lapsevanematele suunatud materjale vabalt oma töös kasutada ning emadele-isadele edastada. Lapsevanematele suunatud materjalid leiad siit


 “Kust leida abi?”

Eraldi infolehel koolile, lasteaiale, lapsevanemale ning noorele on lühidalt selgitatud, millal ja kuhu pöörduda, kui lapsel on tekkinud probleemid õppimise, käitumise või suhtlemisega koolis, lasteaias või kodus. Teabelehti võib kasutada ja levitada igaüks. Haridusasutused saavad teabelehti jagada õpetajatele, lapsevanematele ja noortele, kinnitada rühma, klassi või õpetajate toa seinale, lisada kooli või lasteaia koduleheküljele jne.

 1.  Teabeleht “Kust leida abi” lapsevanemale (eesti keelesvene keeles, inglise keeles)
 2.  Teabeleht “Kust leida abi” noorele (eesti keelesvene keeles)
 3.  Teabeleht “Kust leida abi” koolile (eesti keelesvene keeles)
 4.  Teabeleht “Kust leida abi” lasteaiale (eesti keelesvene keeles)

 “Juhendmaterjal õpilase toetamiseks koolis”

Materjal on inspireeritud 2018. aasta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusest. Muudatustega tehti suur samm edasi kaasava hariduse toetamises: palju sai lisatud uut, palju kohandati juba olemasolevat, loodi uus tasakaal paindlikkuse ja reguleerituse vahel. Juhendmaterjal annab ülevaate kaasava hariduse rakendamise kohustusest, vahenditest ja võimalustest – erinevatest meetmetest, teenustest, nende korraldusest ja rollidest õpilaste toetamisel koolis.

 1.  “Juhendmaterjal õpilase toetamiseks koolis”
 2. Materjaliga saad tutvuda ka Confluence keskkonnas.

“Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja tugispetsialisti koostöös”

Koolis on alati olnud õpilasi, kes vajavad teistest rohkem abi ja juhendamist, märkamist ja julgustamist. Kuidas jõuda iga lapseni ja leida tema jaoks sobiv lähenemine? Millised on lapse vajadused ja keskkonna kohandamise võimalused? Kuidas meeskonnatöö saab abiks olla? Vastuseid küsimustele ja toetavaid mõtteid saab lugeja valminud abimaterjalist.

 1. Abimaterjal “Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja tugispetsialisti koostöös”
 2. Materjaliga saad tutvuda ka Confluence keskkonnas.

“Koolitöötajaid, lapsi ja lapsevanemaid toetav süsteemne lähenemine haridusasutuses”

Abimaterjal annab etappide kaupa ülevaate põhimõtetest, millele tuginedes selgitada välja õpilase toe vajadus ja tema abistamise võimalused. Juhis suunab mõtlema õpilase vajaduste märkamisele, välja selgitamisele ning sekkumisele kui süsteemsele tegevusele. Fookus on õpilase toetamisel, võttes aluseks nii arusaamad varajasest märkamisest kui ka konkreetse lapse huvid. Materjal on suunav abivahend koolitöötajatele – õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijatele, juhtkonnale ja ka teistele kaasamõtlejatele.

 1. Abimaterjal “Koolitöötajaid, lapsi, ja lapsevanemaid toetav süsteemne lähenemine haridusasutuses”
 2. Joonised ja tabelid
 3. Materjaliga saad tutvuda ka Confluence keskkonnas.

Abimaterjal sisaldab tabeleid, mida saab kasutada eraldi töölehtedena, kuhu märkida tegevuste aeg ja oluline info. See toetab meeskonda oma töö analüüsimisel ja koostöö korraldamist spetsialistide vahel organisatsioonisiseselt ning -väliselt. Seepärast on need ka eraldi kättesaadavad.


“Õpilase individuaalsuse arvestamine jõukohase õppimise tagamisel”

Juhendmaterjal annab soovituslikud juhised toevajadusega õpilase abistamiseks ja õppetöö korraldamiseks koolis. Materjal on kasutamiseks koolitöötajatele, kes tänapäevases kaasava hariduse põhimõtteid järgivas koolis igapäevaselt õpilaste arendamisega tegelevad, olles abiks nii õpetajale, kooli tugispetsialistile kui ka haridusliku erivajadusega õppe koordineerijale tugimeetmete väljaselgitamisel ja õpilasele võimetekohase õppe tagamisel.

Selgitatud on õpilase toetamise võimalusi üldise, tõhustatud ning eritoe raames. Käsitletud on õpitulemuste vähendamise, asendamise ning kohustuslikust õppeainest vabastamise teemat, koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumist ning antud on ülevaade eritingimustel eksamite sooritamisest.

Juhendmaterjal sisaldab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ning individuaalse õppekava koostamise ja täitmise põhjalikku juhendit, millele on lisatud vormide näidised. Vormide näidised on lisatud ka eraldi tabelina, et vajadusel oleks võimalik neid lihtsasti alla laadida ja täita või oma vajadustele vastavalt kohandada.

 1. Juhendmaterjal “Õpilase individuaalsuse arvestamine võimetekohase õppimise tagamisel”
 2. Individuaalse arengu jälgimise kaart 2021
 3. Individuaalne õppekava 2022
 4. Materjaliga saad tutvuda ka Confluence keskkonnas.

“Õpitulemuste vähendamine, asendamine ja kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine” 

Juhendmaterjali eesmärk on toetada koolide õpetajaid, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijad (edaspidi HEVKO), juhtkondi õpitulemuste vähendamise, asendamise ning õppeainest vabastamise rakendamisel. Õpitulemuste asendamise ja vähendamise eesmärk on toetada õpilase edasist õpirada, et tagada jõukohane õpe ja iseseisev toimetulek elus. Juhendmaterjali koostamisel on seatud rõhuasetus eeskätt õpilase tugevuste arendamisele,
et realiseerida tema arengupotentsiaali.

 1. Abimaterjal “Õpitulemuste vähendamine, asendamine ja kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine”
 2. Materjaliga saad tutvuda ka Confluence keskkonnas.