Projekti “Traumateadlikku lähenemise toetamine haridussüsteemis” eesmärk on edendada traumateadlikku lähenemist haridusvaldkonnas ning toetada haridusasutuste võimekust reageerida traumakogemustega õpilaste vajadustele. Projekti elluviimise periood on 14.03.2023 kuni 30.04.2024.

Projekti peamine tegevus on suunatud traumateadlikkuse tõstmisele haridussüsteemis. Selleks viiakse läbi koolitused ja seminarid haridusasutuste personalile, sealhulgas õpetajatele, koolipsühholoogidele ja tugispetsialistidele. Koolituste käigus jagatakse teadmisi ja praktilisi oskusi traumateadliku lähenemise kohta, mis võimaldab haridusasutustel paremini mõista ja toetada traumakogemustega õpilasi.

Projekt hõlmab ka koostööd projektipartneriga, Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ-ga..

Projekti tegevused:

Tegevus 1: Haridus- ja noorsootöö asutuste võimestamine, sh. haridus- ja noortevaldkonna töötajate toetussüsteemi arendamine

 • Koostöös Haridus- ja Noorteameti ning Sotsiaalkindlustusametiga ajakohastatakse kriisisekkumise võrgustiku koostöömudel haridusasutustele.
 • Valmivad juhendmaterjalid sekkumisteks kriiside korral haridusasutustes.
 • Viiakse läbi 6 infoseminari haridus- ja noorsootööasutuste meeskondadele, et tutvustada TRT mudelit.
 • Rajaleidja spetsialistid viivad piirkondades läbi TRT mudelil põhinevaid koolitusi tugispetsialistidele, eelkõige sotsiaalpedagoogidele ja koolipsühholoogidele.

Tegevus 2: Traumateadlikkust tõstva koolitusprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Luuakse traumateadlikkust tõstev koolitusprogramm haridusasutustele.
 • Koolitus sisaldab ülevaateid nii vahetust kui ka hilisemast sekkumisest, individuaal- ja grupitöö meetodeid ning TRT mudelit.
 • Koolitusega kaasneb superviseeritud praktika ja grupisupervisioonid.
 • Koolituse elluviijateks on MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, koostöös TRT mudeli koolitajatega.
 • Sihtrühmad on Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja võrgustiku spetsialistid.

Tegevus 3: Laste traumateraapia EMDR väljaõpe

Laste traumateraapia EMDR koolitus on rahvusvaheliselt litsentseeritud ja koosneb I ja II taseme koolitustest.

 • Koolituse elluviijaks on MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, koostöös EMDR-i akrediteeritud koolitajatega.
 • Sihtrühmad on Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja võrgustiku spetsialistid ning haridusasutuste psühholoogid, kes on läbinud EMDR baaskoolituse.

Projekti tulemusena oodatakse, et haridusasutustes on suurenenud teadlikkus ja oskused traumateadliku lähenemise kohta ning võimekus toetada traumakogemustega õpilasi. See omakorda aitab parandada õpilaste heaolu, kohanemist koolikeskkonnas ning nende õpiedukust.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi “Local Development and Poverty Reduction” raames ning projekti elluviijaks on Haridus- ja Noorteamet koostöös Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ-ga. Projekti tegevused on seotud riiklike/valdkondlike arengukavadega, nagu Eesti 2035 strateegia, haridusvaldkonna arengukava aastani 2035, noortevaldkonna arengukava aastani 2035 ja teised asjakohased dokumendid.