Rajaleidja võrgustik


NÕUSTAMINE RAJALEIDJAS

Nõustamise saate broneerida e-broneerimissüsteemis või telefonil 735 0700.

Piiramaks COVID-19 nakatumise riski tuleb Rajaleidja keskustes alates 26.08.2021:

  • LIIKUDA HAJUTATULT

Nõustamisele palume tulla kahekesi  – st laps koos ühe täiskasvanuga.

Kohale palume tulla võimalikult täpseks ajaks, et vähendada ooteruumis teiste klientidega kohtumist ning ootealal palume hoida teiste klientidega vähemalt 2-meetrist vahemaad.

  • KANDA MASKI

Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.

Samuti ei pea maski kandma isikud, kellele kaitsemaski kandmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel takistatud (näiteks on vajalik tagada huultelt lugemise võimalus vmt).

Kui Teil ei ole oma maski kaasas, pakume Teile keskuses tasuta ühekordse maski.

  • PESTA VÕI DESINFITSEERIDA KÄSI

COVID-19 lähikontaktsena või haigustunnustega palume Rajaleidja keskusesse mitte tulla. Kokkulepitud aega saab muuta telefonil 735 0750.

Pakume võimalust osaleda videonõustamisel. Videonõustamine ei sobi alati ja kõigile, kuid siiski on see paljudel juhtudel võimalik. Palun küsige videonõustamise võimalust oma juhtumihaldajalt või nõustamisaega broneerides telefonil 735 0750.


Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Kui koolis või lasteaias juhtub õnnetus, mis takistab tavapärase õppetegevusega jätkamist, siis pakuvad meie kriisimeeskonnad haridusasutustele kriisiabi. Nõustame kõiki osapooli, juhendame õpetajaid ja valmistame ette õpilastega keerulistest teemadest rääkimiseks, kurbade uudiste teatamiseks.

RAJALEIDJA KESKUSTES NÕUSTAVAD:
  • Sotsiaalpedagoog, kes toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral – näiteks erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul, kiusamise või käitumisprobleemide puhul, kui laps ei taha koolis käia jms. Sotsiaalpedagoog võib pakkuda ka kriisiabi.
  • Eripedagoog, kes selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse arengu- ja õpioskuste taseme ja annab nõu lapsele jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja keskkonna valikul. Samuti hindab eripedagoog lapse koolivalmidust.
  • Logopeed, kes hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Samuti hindab logopeed lapse koolivalmidust.
  • Psühholoog, kes hindab lapse vaimset võimekust ja arengut ning vaimset tervist mõjutavaid tegureid, kui lapsel on näiteks ärevus, hirmud, meeleoluprobleemid, probleemid suhetes, ning annab last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste ja sekkumiste leidmisel. Psühholoog pakub ka kriisiabi.

Rajaleidjasse nõustamisaega kirja pannes ei pea ise teadma või otsustama, millise tugispetsialisti abi laps või noor vajab!

KELLELE ON RAJALEIDJA NÕUSTAMINE MÕELDUD?

Kui lapsel on mure õppimise või käitumisega, tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli õpetajate ja tugispetsialistide poole. Nemad on esmased spetsialistid, kes toetavad, suunavad ja nõustavad last. Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut.

Rajaleidjasse pöörduja võib olla lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist, direktor, kohaliku omavalitsuse töötaja või vajadusel ka laps ise.

KUIDAS NÕUSTAMISELE PÖÖRDUDA?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja suunamist. Lapsevanemal on nõustamisele registreerimiseks vaja märkida ära oma kontakttelefon ning teada, mis linnas asuvasse keskusesse sooviksite nõustamisele tulla. Samuti on aega broneerides vaja teada lapse isikukoodi.

Nõustamisele tulles palume võtta kaasa kooli või lasteaia poolse iseloomustuse ning anda nõusoleku oma lapse isikuandmete töötlemiseks.

Haridustöötajad on nõustamisele oodatud ka üldistes, mitte ainult konkreetse lapsega seotud küsimustes, ning sellisel juhul registreerimisel lapse andmeid vaja ei ole.

Nõustamisaja broneerimiseks palume kasutada e-broneerimissüsteemi või helistada telefonil 735 0700.

Rajaleidja keskuste tegevust korraldab Haridus- ja Noorteameti õppenõustamisteenuste osakond. Meie peamajas Tallinnas tegutseb kaasava hariduse büroo, mis tegeleb valdkonna arendustööga. Rajaleidja tegevust toetab programm “Õppenõustamisteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine”, mille eesmärk on tagada lastele ja noortele haridustugiteenused arendavaks võimetekohaseks õppimiseks.

Rajaleidja