Nõustamisaega saab broneerida siit (järgmise perioodi nõustamisaegu lisatakse iga kuu viimasel päeval).

 

Alates 1. juunist asub Kuressaare Rajaleidja keskus uuel aadressil, Lossi 12, II korrus.

 

 

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi/õppijaid haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse/õppija õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last/õppijat ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse/õppija arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps/õppija püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele/õppijale sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Kui koolis või lasteaias juhtub õnnetus, mis takistab tavapärase õppetegevusega jätkamist, siis pakuvad meie kriisimeeskonnad haridusasutustele kriisiabi. Nõustame kõiki osapooli, juhendame õpetajaid ja valmistame ette õpilastega keerulistest teemadest rääkimiseks, kurbade uudiste teatamiseks.

RAJALEIDJA KESKUSTES NÕUSTAVAD:
  • Sotsiaalpedagoog, kes toetab last/õppijat ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse/õppija sotsiaalsete probleemide korral – näiteks erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul, kiusamise või käitumisprobleemide puhul, kui laps/õppija ei taha koolis käia jms. Sotsiaalpedagoog võib pakkuda ka kriisiabi.
  • Eripedagoog, kes selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse/õppija arengu- ja õpioskuste taseme ja annab nõu lapsele/õppijale jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja keskkonna valikul. Samuti hindab eripedagoog lapse/õppija koolivalmidust.
  • Logopeed, kes hindab lapse/õppija kõne- ja kommunikatsioonioskust ning annab soovitusi lapse/õppija kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Samuti hindab logopeed lapse/õppija koolivalmidust.
  • Psühholoog, kes hindab lapse/õppija vaimset võimekust ja arengut ning vaimset tervist mõjutavaid tegureid, kui lapsel/õppijal on näiteks ärevus, hirmud, meeleoluprobleemid, probleemid suhetes, ning annab last/õppijat ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste ja sekkumiste leidmisel. Psühholoog pakub ka kriisiabi.

Rajaleidjasse nõustamisaega kirja pannes ei pea ise teadma või otsustama, millise tugispetsialisti abi laps/õppija vajab!

KELLELE ON RAJALEIDJA NÕUSTAMINE MÕELDUD?

Kui lapsel/õppijal on mure õppimise või käitumisega, tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli õpetajate ja tugispetsialistide poole. Nemad on esmased spetsialistid, kes toetavad, suunavad ja nõustavad last/õppijat. Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse/õppija probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut.

Rajaleidjasse pöörduja võib olla lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist, direktor, kohaliku omavalitsuse töötaja või vajadusel ka laps/õppija ise.

KUIDAS NÕUSTAMISELE PÖÖRDUDA?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja suunamist. Lapsevanemal on nõustamisele registreerimiseks vaja märkida ära lapse/õppija andmed (vajalik on teada lapse isikukoodi) ja oma kontaktid ning teada, mis linnas asuvasse keskusesse sooviksite nõustamisele tulla.

Haridustöötajad on nõustamisele oodatud ka üldistes, mitte ainult konkreetse lapsega/õppijaga seotud küsimustes, ning sellisel juhul registreerimisel lapse/õppija andmeid vaja ei ole.

Juhime tähelepanu, et nõustamine toimub üldjuhul eesti keeles. Keeleseaduse §-dest 10 ja 12 tuleneb:

  • Riigiasutuse asjaajamine toimub eesti keeles.
  • Suulisel asjaajamisel riigiasutuse ametniku ning töötajaga võib poolte kokkuleppel kasutada ka võõrkeelt. Kui kokkulepet ei saavutata, suheldakse tõlgi vahendusel ning kulud katab eesti keelt mittevaldav isik.
  • Võõrkeelse avalduse või muu dokumendi esitamisel on riigiasutusel õigus nõuda dokumendi esitajalt selle tõlget eesti keele. Tõlke nõudmisest antakse avalduse või muu dokumendi esitajale viivitamata teada.
  • Riigiasutus vastab võõrkeelsele dokumendile eesti keeles. Kui dokumendi saaja avaldab soovi saada võõrkeelset vastust, siis tõlgitakse vastus võõrkeelde dokumendi saaja kulul.
 
Nõustamisaja broneerimiseks palume kasutada e-broneerimissüsteemi või helistada telefonil 735 0700.

Rajaleidja keskuste tegevust korraldab Haridus- ja Noorteameti õppenõustamisteenuste osakond. Rajaleidja tegevust toetab programm “Hariduse tugiteenused”, mille eesmärk on tagada lastele ja noortele haridustugiteenused arendavaks võimetekohaseks õppimiseks.