Rajaleidja võrgustik


Suvi on haridusasutustes vaikne aeg. Samaaegselt haridusasutustega puhkab ka Harno Rajaleidja.
28. juunist kuni 1. augustini oleme kollektiivpuhkusel.
Kiiretes küsimustes saatke meile palun e-kiri aadressil rajaleidja@harno.ee.

NÕUSTAMINE RAJALEIDJAS

Nõustamise saate broneerida e-broneerimissüsteemis või telefonil 735 0700.

Rajaleidja keskusesse nõustamisele tulles palun arvestage järgnevaga:

  • Nõustamisele palume tulla võimalikult täpseks ajaks, et vältida ooteruumis teiste klientidega kohtumist;
  • Nõustamisele võib tulla kahekesi – st laps koos ühe täiskasvanuga.
  • Haigussümptomitega inimesi Rajaleidja keskustes vastu ei võeta.
  • Kui Teil või Teie pereliikmel on nakkushaigustele omaseid sümptomeid (palavik, halb enesetunne, lihasvalu, köha, nohu jne) palume helistada telefoni 735 0700 – tühistame Teie nõustamisaja ja pakume asemele uue aja umbes 2 nädala pärast.
  • Rajaleidja keskusesse saabudes palume pesta käed seebi ja sooja veega vähemalt 20 sekundi jooksul või kasutada keskuses saadaval olevat käte desinfitseerimisvahendit.
  • Rajaleidja keskuses viibides, sh nõustamise ajal, kandke maski. Kui Teil pole oma maski, anname Teile ühekordse maski kohapeal.

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Kui koolis või lasteaias juhtub õnnetus, mis takistab tavapärase õppetegevusega jätkamist, siis pakuvad meie kriisimeeskonnad haridusasutustele kriisiabi. Nõustame kõiki osapooli, juhendame õpetajaid ja valmistame ette õpilastega keerulistest teemadest rääkimiseks, kurbade uudiste teatamiseks.

RAJALEIDJA KESKUSTES NÕUSTAVAD:
 • Sotsiaalpedagoog, kes toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral – näiteks erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul, kiusamise või käitumisprobleemide puhul, kui laps ei taha koolis käia jms. Sotsiaalpedagoog võib pakkuda ka kriisiabi.
 • Eripedagoog, kes selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse arengu- ja õpioskuste taseme ja annab nõu lapsele jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja keskkonna valikul. Samuti hindab eripedagoog lapse koolivalmidust.
 • Logopeed, kes hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Samuti hindab logopeed lapse koolivalmidust.
 • Psühholoog, kes hindab lapse vaimset võimekust ja arengut ning vaimset tervist mõjutavaid tegureid, kui lapsel on näiteks ärevus, hirmud, meeleoluprobleemid, probleemid suhetes, ning annab last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste ja sekkumiste leidmisel. Psühholoog pakub ka kriisiabi.

Rajaleidjasse nõustamisaega kirja pannes ei pea ise teadma või otsustama, millise tugispetsialisti abi laps või noor vajab!

KELLELE ON RAJALEIDJA NÕUSTAMINE MÕELDUD?

Kui lapsel on mure õppimise või käitumisega, tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli õpetajate ja tugispetsialistide poole. Nemad on esmased spetsialistid, kes toetavad, suunavad ja nõustavad last. Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut.

Rajaleidjasse pöörduja võib olla lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist, direktor, kohaliku omavalitsuse töötaja või vajadusel ka laps ise.

KUIDAS NÕUSTAMISELE PÖÖRDUDA?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja suunamist. Lapsevanemal on nõustamisele registreerimiseks vaja märkida ära oma kontakttelefon ning teada, mis linnas asuvasse keskusesse sooviksite nõustamisele tulla. Samuti on aega broneerides vaja teada lapse isikukoodi.

Nõustamisele tulles palume võtta kaasa kooli või lasteaia poolse iseloomustuse ning anda nõusoleku oma lapse isikuandmete töötlemiseks.

Haridustöötajad on nõustamisele oodatud ka üldistes, mitte ainult konkreetse lapsega seotud küsimustes, ning sellisel juhul registreerimisel lapse andmeid vaja ei ole.

Nõustamisaja broneerimiseks palume kasutada e-broneerimissüsteemi või helistada telefonil 735 0700.

Rajaleidja keskuste tegevust korraldab Haridus- ja Noorteameti õppenõustamisteenuste osakond. Meie peamajas Tallinnas tegutseb kaasava hariduse büroo, mis tegeleb valdkonna arendustööga. Rajaleidja tegevust toetab programm “Õppenõustamisteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine”, mille eesmärk on tagada lastele ja noortele haridustugiteenused arendavaks võimetekohaseks õppimiseks.

Rajaleidja