Kooliväline nõustamismeeskond


Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele/õppijale sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti, siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Otsus on lapsevanemale soovituslik, kuid kui vanem avaldab soovi otsust rakendada, siis koolile ja koolipidajale kohustuslik.

Nõustamismeeskond saab lapse arengu toetamiseks soovitada:
  • Tõhustatud või eritoe rakendamist.
  • Riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste vähendamist ja asendamist.
  • Kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.
  • Lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe rakendamist.
  • Terviseseisundist tuleneva koduõppe rakendamist.
  • Koolikohustuse täitmise edasilükkamist (soovitust saab taotleda aastaringselt).
  • Koolikohustuslikus eas olevale õpilasele mittestatsionaarse õppe rakendamist.
  • Vajalike tingimuste rakendamist koolieelses lasteasutuses ja sobitus- või erirühma vastuvõtmist.
Nõustamismeeskonnale taotluse esitamine

PS! Soovitame enne taotluse esitamist käia meie juures õppenõustamisel, kus selgub, kas ja millise taotluse esitamine on üldse vajalik. Väga paljude laste/õppijate arengu toetamiseks piisab nõuannetest ja tugiteenustest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitust ei olegi tarvis. Broneeri nõustamisaeg siin!

Kui koolivälise nõustamismeeskonna soovitus on vajalik, siis taotluse nõustamismeeskonnale saavad esitada lapse/õppija vanemad, volitatud isikud (volikirja vorm) või täisealised õppijad.

Taotluse vorm allalaadimiseks:

Taotlust saab esitada kolmel viisil:

Nõustamismeeskonda kuuluvad Rajaleidja keskuste sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid ja logopeedid. Soovituste andmiseks hinnatakse lapse/õppija toimetulekut haridussüsteemis ja kasvukeskkonnas. Selleks tehakse koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega. Nõustamismeeskond võib vajada lapse/õppija toimetuleku täpsustamiseks täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid.