Isikuandmete töötlemine Rajaleidja võrgustikus


Rajaleidjasse õppenõustamisele tulles palume teil täita ära ja allkirjastada nõusolek lapse isikuandmete töötlemiseks. Miks ja milliseid isikuandmeid Rajaleidja töötleb?

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on iga isikukandmetega tehtav toiming. Oma teenuste pakkumisel töötleme tavalisi isikuandmeid ja tervisega seotud andmeid.

  • Tavalised isikuandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), lapse haridusasutus ja rühm või klass, kontaktandmed ja muud andmed, mida nõustatav meile esitab või mille nõustaja nõustamise käigus tuvastab. Tavaliste isikuandmete töötlemine õppenõustamisteenuste osutamiseks toimub isikuandmete töötlemise nõusolekuta.
  • Terviseandmed ja tervisega seotud andmed on lapse füüsilise ja vaimse tervisega seotud andmed, sotsiaalhoolekande teenuste (nt tugiisiku teenuse) andmed, nõustamise käigus tehtava uuringu või testi andmed, tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmed (nt arstitõend), mille lapsevanem on meile ise esitanud.

Teenused, mille osutamisel Rajaleidja terviseandmeid töötleb, on õppenõustamine ja koolivälise nõustamismeeskonna soovituste andmine.

  • Õppenõustamisel (psühholoogi, logopeedi, eri- ja sotsiaalpedagoogi nõustamise abil lapse õppimise või käitumisega seotud probleemide väljaselgitamine, lapse arengu ja toimetuleku toetamiseks nõu andmine ning antud soovituste mõju hindamine) toimub terviseandmete töötlemine lapsevanema nõusoleku alusel. Nõusoleku andmiseks oleme välja töötanud nõusoleku vormi (doc, pdf). Palume kliendil vastuvõtule tulles kas:
    – väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud vorm kaasa võtta,
    – digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vorm enne nõustamisaega aadressile rajaleidja@harno.ee saata,
    – või täita nõusoleku vorm Rajaleidjas kohapeal.
  • Koolivälisele nõustamismeeskonnale esitatud taotluse menetlemisel toimub terviseandmete töötlemine ilma eraldi nõusolekuta andmiseta (PGS § 47 lõige 5 ja üldmääruse artikli 9 punkt 2 alapunkt g).

Me ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või küsides selleks eelnevalt luba nõusoleku andjalt. Näiteks info jagamiseks lapse õpetajaga küsime lapsevanemalt luba.

Rajaleidja keskused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ja Haridus- ja Noorteameti isikuandmete töötlemise põhimõtetest Rajaleidja õppenõustamisteenuste osutamisel. Küsimuste korral palume pöörduda õppenõustamisteenuste osakonna (Rajaleidja) juhi poole.