Внешкольная консультативная комaндa


Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti, siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Otsus on lapsevanemale soovituslik, kuid kui vanem avaldab soovi otsust rakendada, siis koolile ja koolipidajale kohustuslik.

Nõustamismeeskond saab lapse arengu toetamiseks soovitada:
  • Tõhustatud või eritoe rakendamist.
  • Riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste vähendamist ja asendamist.
  • Kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.
  • Lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe rakendamist.
  • Terviseseisundist tuleneva koduõppe rakendamist.
  • Koolikohustuse täitmise edasilükkamist (soovitust saab taotleda aastaringselt).
  • Koolikohustuslikus eas olevale õpilasele mittestatsionaarse õppe rakendamist.
  • Vajalike tingimuste rakendamist koolieelses lasteasutuses ja sobitus- või erirühma vastuvõtmist.
Nõustamismeeskonnale taotluse esitamine

Taotluse nõustamismeeskonnale saavad esitada lapse vanemad, volitatud isikud (volikirja vorm) või täisealised õpilased. Taotlust saab esitada kolmel viisil:

Nõustamismeeskonda kuuluvad Rajaleidja keskuste sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid ja logopeedid. Soovituste andmiseks hinnatakse lapse toimetulekut haridussüsteemis ja kasvukeskkonnas. Selleks tehakse koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega. Nõustamismeeskond võib vajada lapse toimetuleku täpsustamiseks täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid.