Sa oled hea tegevuses, mille juures saad kasutada oma teadmisi ja oskusi. Need aga sõltuvad Sinu võimetest.

Võime on isikuomadus, mis võimaldab sooritada midagi heade tulemustega. Igal inimesel on võimed ja võimekas võib olla mitmel alal. Võimed soodustavad teadmiste ja oskuste omandamist, kuid ei ole ise teadmised ja oskused. 

Võimete liigid:

  • üksikvõimed - viitavad korraga vaid ühele omadusele. 

Näitkeks: taju kiirus, silmamõõdu täpsus, värvide eristamine, mälu maht, tähelepanu koondamine jne. Kutsevalikul võib üksikvõimetel olla küllalt suur tähtsus: värvide eristamise võime liiklusvahendi juhile, maitsmis- ja haistmismeel kokale jms.

  • erivõimed - koosnevad mitmetest üksikvõimetest, olles rakendatavad mingil kindlal alal või erialal.

Näiteks: erivõimed matemaatika, kunstide, organiseerimise alal. Erivõimed viitavad otseselt sobivusele tööks mingil kindlal elualal.

  • üldvõimed - iseloomustavad inimese üldist vaimset võimekust ja on rakendatavad väga paljudel aladel.

Näiteks: intelligentsus, loominguline võimekus jne.

Võimed ja intelligentsus on omavahel tihedalt seotud. Tänapäeval käsitletakse intelligentsust üldisema mõistena kui võimeid. Intelligentsust defineeritakse kui üldist võimekust käituda eesmärgipäraselt, mõelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime.


Võimed on suuresti pärilikud
ehk nende alged on sünnipäraselt ette antud. Elu jooksul saame me oma võimeid arendada läbi tegevuse. Arendamise oluliseks eeltingimuseks on sobiva keskkonna olemasolu. Kui kaasasündinud võimeid ei kasutata ega arendata, siis võivad need hääbuda.

Võimekamatel inimestel on head eeldused uutes tingimustes kiiremini ja kergemini kohaneda ning edukamalt tegutseda. Õppetöös paremate tulemuste saavutamine on lihtsam neis õppeainetes, mille omandamiseks on sul olemas sünnipärased eeldused ehk võimed. Alati ei pruugi see üheselt hinnetes väljenduda, sest võimetele lisaks on vajalikud ka teised isiksuseomadused nagu näiteks püsivus, keskendumisoskus, töökus, tahe jms.

Oma võimeid hindad Sa peamiselt kogemuse põhjal.

Eriti suurt võimekust nimetatakse talendiks, erakordsete võimete omamist geniaalsuseks.

Rajaleidja, 2015