Ühiskondlik aktiivsus tähendab osalemist ühiskondlikes tegevustes, kodanikuaktiivsust, soovi isiklikult kaasa rääkida kogukondlike küsimuste lahendamisel selleks, et muuta enda ja teiste elukorraldust paremaks, tasakaalustatumaks, õiglasemaks.

Eestlased on loomu poolest üsna tagasihoidlik rahvas ja seega ei ole meile väga omane algatada avalikkuses kampaaniaid, streikida jms. Lisaks on igaühel tegemist oma elu ja selle korraldamisega. Ühiskondlikku aktiivsust soodustab paljudel juhtudel reaalne vajadus: MTÜ moodustamine külaplatsi korrastamiseks, toetusfondi loomine kohalike noorte haridustee toetamiseks jne.

Igaüks saab enda soovi, vajaduste järgi hinnata, kas, kui palju ja millisel tasandil ta panustada soovib. On võimalik:

 •  tegutseda rohujuuretasandil isiklikes või kitsa inimgrupi huvides, näiteks kuulumine lasteaia hoolekogusse, töötuks jäädes tegutsemine vabatahtlikuna, talgutel osalemine kodukoha korrastamiseks.
 •  tegutseda laiemalt terve ühiskonna hüvanguks: näiteks kontakteerumine poliitikute, ametkonna, meediaga, raha või asjade annetamine, protesteerimine avalikult ülekohtu vastu, osalemine mittetulundusühingute tegevuses, andes allkirja protestikirjale, pöördudes korrakaitse poole jne.

Enda ühiskondliku panuse suurendamise võimalused:

 • eesmärkide seadmine sisemise selguse loomiseks – miks soovin tegutseda ühiskondlikus plaanis ja mida sellega saavutada tahan?
 • enda üldise aktiivse eluhoiaku suurendamine;
 • huvitumine poliitikast;
 • enese avalike ühiskondlike teemadega kurssi viimine;
 • mõne spordi-, kultuuri-, vaba aja seltsi, kutse- või ametiühingu, kultuuriinstitutsiooni, kiriku, partei/erakonna või muu kodanikualgatusliku ühenduse liikmeskonda kuulumine;
 • mõttekaaslaste otsimine.

Sellise panustamise aluseks on usk, et suudad kodanikuna Eestis ühiskonna arengut mõjutada.


Tasakaalu võti


Küsimused endale

 • Kuidas panustasin Eesti riigi ja meie inimeste jaoks ühiskondlikus tegevuses viimase aasta jooksul?
 • Milline on minu seisukoht ühiskondliku tegevuse kohta? Kas ja millega võiksin mina tegelda?
 • Kuidas saan anda panuse eesti rahvuse ja kultuuri säilimisse?

Kasutatud allikad

 • Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas 2011–2012: uuringu raport. Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus, 2012
 • Eestlane usub osalusdemokraatiasse, kuid püsib passiivne. Hea Kodanik (24.09.2012
 • Foto: Charlotte Nording Gabrielson / Norden.org

Teemakohased lingid
Eesti Vabariigi põhiseadus
Vabatahtlike Värav
Heateo Sihtasutus
UNICEF Eesti – vabatahtlikud
Eestimaa Looduse Fond – talgureisid
Kodanikuühiskonna Sihtkapital