Töötasu koosneb nii rahapalgast kui ka mitterahalistest komponentidest, mis moodustavad ühtse terviku.

Millest koosneb palk ?
Selles, missugused on töötasu koostisosad ja nende arvestamise põhimõtted, lepivad tööandja ja töötaja omavahel kokku. Seaduse järgi ei ole töötasu kohustuslikke osasid.

Töötasu koosneb nii rahapalgast kui ka mitterahalistest komponentidest, mis moodustavad ühtse terviku. Palk ehk töötasu võib kujuneda erinevate tasustamise süsteemide tulemusel: inimene võib töötada põhipalgaga või tulemus-, tükitöö- või tunnitasu alusel. Juurde võivad tulla lisatasud, (müügi)protsent, ärisaladuse hoidmise tasu, konkurentsikeelutasu jm.

Töötasu hulka võib tinglikult arvestada ka erinevad soodustused/hüvitised, nagu auto kasutamise ja telefonikõnede kompenseerimine, töövahenditega varustamine, koolitused, sporditoetus jms. Mitterahaliste soodustuste hulka võib kuuluda näiteks pikem puhkus. Ehk siis tööandja seisukohalt on see kogu kulu, mida ta töötaja kohta teeb. Maksudega kokku tuleb see arvestatav summa – töötaja lahkumine ja uue värbamine on väga kulukas.

 

 

Töölepingus peab olema kirjas peale töötasu majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord, palgapäev, samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed; muud hüved, kui nendes on kokku lepitud.

Õhtusel ja öisel ajal, riigipühadel ja puhkepäevadel töötamise ning ületunnitöö eest peab tööandja maksma töötajale täiendavat tasu. Õhtusel ja öisel ajal töötamise eest makstav tasu võib sisalduda ka põhipalgas, kui see lepitakse nii kokku ja fikseeritakse töölepingus.

Riigiteenistuses on erinevate ametikohtade palk määrustega reguleeritud. Riigiteenistuses on seadustega lubatud lisatasude määramine .

Töötasu on tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe. Kui avalikus teenistuses on palgad avalikud, siis töölepingu alusel töötavate inimeste palka ei tohi tööandja töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta kellelegi avaldada.

Palgatingimuste muutmine on lubatud ainult töötajaga kokkuleppel. Tingimuste muutmine töötajale soodsamas suunas on alati lubatud, aga mitte töötajale halvemas suunas.

Töötaja panus
Sageli kiputakse töötasu puhul ära unustama – mis on ikkagi see väärtus, mille töötaja loob ja kas/kuidas ta panustab ettevõtte eesmärkide täitmisse? Vale töökorralduse, sisutu ametijuhendi, töötaja isikuomaduste vm tõttu võib juhtuda, et töötaja ei too ettevõttele kulutatud palgaraha väärilist kasu. See võib mõjutada palga kujundamist ja saada töötajale palgatõusu takistuseks.

Töötasu alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta.
Millised tasud, maksud, hüvitised jms on seotud palga miinimummääraga, loe veebilehelt palk.ee. Vaata ka miinimumpalk ja palgatasud 2017.a.

Vaata videot, kuidas mõista keskmist kuupalka: 
Teemakohased lingid

www.tooelu.ee/et/teemad > töötasu
Minu raha > Palk ja maksud (arvutamine, mõisted, näited)