Koolituse teema: töövahend
Käsitletavad teemad: loeng aktiivne õpe

1. Töövahendi mõiste
2. Õigusaktid ja standardid, mis sätestavad nõudeid töövahendile
3. Töövahendi tehtavale tööle sobivuse hindamine
4. Ohutusjuhend ja kasutusjuhend
5. Töövahendiga töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused
6. Juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadised
7. Ohutust tagavad seadised
8. Töövahendi kasutamine
9. Töövahendi hooldus
10. Töövahendi kontrollimine, selle seos töökeskkonna sisekontrolliga
11. Töövahendite kasutamisel toimunud tööõnnetused, uurimisel töövahendite vastavus
hindamine töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab hinnata töövahendi sobivust tehtavale tööle, teab
töövahendite ohutusjuhendite koostamise põhimõtteid, tunneb töötervishoiu- ja
tööohutusnõudeid töövahenditele ning nende kasutamisele ja hooldusele, teab töövahendi
hoolduse ja kontrolli korraldust ning oskab hinnata töövahendite vastavust töötervishoiu- ja
tööohutusnõuetele.

Koolitus toimub Valgas, registeeru Tööinspekstiooni kodulehel