Käesolev õppekava on ette nähtud töökeskkonnaspetsialistide koolitamiseks Euroopa
Sotsiaalfondi programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete
kvaliteedi parandamine 2010-2014” raames. 

Õppekavaga fikseeritakse töökeskkonnaspetsialisti koolituse üldmooduli kogumaht,
sh aktiivse õppe maht, määratletakse õppe kohustuslikud teemad ja kehtestatakse
nõuded õpingute lõpetamisele.

Eesmärk

Õppekava eesmärk on luua tingimused vastutustundliku ja professionaalse
töökeskkonnaspetsialisti kujunemiseks, kes tegutseb vastavuses kehtiva
seadusandluse ja õigusaktidega.

Koolituse kirjeldus ja korraldus
Koolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, keda on ettevõttes volitatud
täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.
Koolitus toimub tööpäevadel, 7-8 akadeemilist tundi päevas.
Käesoleva koolituse üldmaht on 120 akadeemilist tundi. Sellest 67 tundi moodustab
auditoorne õpe ning 53 tundi on iseseisvat tööd (sh kodutööd 15 tundi, eksam 1
tundi, õppekava teemadega seotud e-õppe video ja õppematerjalidega tutvumine e-
õppe keskkonnas 37 tundi). Kodutööd on loodud eesmärgiga kinnistada koolitusel
omandatud teadmisi ja oskusi oma töökeskkonna parendamiseks. Iseseisev töö
toimub Tööinspektsiooni e-õppe keskkonnas Moodle, kõik õppematerjalid on
elektroonilised.

Koolituse lõpetamine
Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on auditoorses
õppes osalemine vähemalt 6 õppepäeval, 5 iseseisva kodutöö tegemine (füüsikaliste
ohutegurite, valgustuse, psühhosotsiaalsete ohutegurite, füsioloogiliste ohutegurite
ja ergonoomika, töökeskkonna riskianalüüsi) ja eksami (1-tunnise kestvusega
valikvastustega internetipõhine test) sooritamine.

Registreeru Tööinspektsiooni kodulehel