Gümnaasiumis õppimise ajal oled ravikindlustatud riigi poolt. Kas oled aga kursis, kuidas säilib sinu ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Kui oled gümnaasiumi lõpetamise ajal noorem kui 19- aastane, kehtib sinu ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamise päevani. Kui aga oled gümnaasiumi lõpetades vähemalt 19- aastane ning lõpetad gümnaasiumi õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib sinu kindlustus veel 3 kuud pärast seda. Selleks, et ravikindlustus ei katkeks, tuleb esimesel juhul õpinguid jätkata, tööle minna vms enne 19-aastaseks saamist ja teisel juhul hiljemalt 3 kuu jooksul pärast keskkooli lõpetamist.
 

  • Kutsekool

Kui lähed pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima kutsekooli, tagab riik sinu ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ja veel 3 kuud pärast kutsekooli lõpetamist. Kui aga õpilane ei ole kooli lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või ta heidetakse koolist välja , siis lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.
 

  • Kõrgkool

Kui lähed õppima ülikooli, tagab riik sinu ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ja veel 3 kuud pärast ülikooli lõpetamist. Kui aga üliõpilane ei ole kooli lõpetanud aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või kui ta on õppeasutusest eksmatrikuleeritud, siis lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel. Ravikindlustusele on õigus ka kaugõppevormis õppivatel üliõpilastel.

Üliõpilastel on õigus võtta ka akadeemilist puhkust, kuid selleks ajaks ravikindlustus peatub (välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest või kui üliõpilane pole samal ajal kindlustatud ka muul alusel, nt tööandja poolt). Kui akadeemiline puhkus algab nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.
Kui akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada, et vajalikud andmed haigekassasse jõuaksid.
Kutse-või ülikooli astudes ei pea Sa ravikindlustuse jätkamiseks ise haigekassale esitama ühtki dokumenti. Andmed Eesti kutsekooli- ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium.

  • Välismaale õppima minek

Üha rohkem õpilasi ja üliõpilasi suundub õppima välismaale. Kui sinagi oled selle peale mõelnud, pea meeles, et ravikindlustuse jätkamiseks Eestis tuleb sul endal esitada haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.

See peab sisaldama järgmisi olulisi andmeid:
1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustus vormistatakse sellise tõendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega tuleb tõend õppimise kohta haigekassasse esitada igal õppeaastal.

Välismaal õppides (Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis) saab vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.
 

  • Lähed tööle

Paljud gümnaasiumi lõpetanud noored ei asugi aga edasi õppima, vaid lähevad otse tööle. Kui sinulgi on sama plaan, on sul õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu.

Kui tööandja esitab kõik vajalikud dokumendid haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates sinu tööle asumise päevast, siis tekib ravikindlustus neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui tööleasumise hetkel sinu ravikindlustus veel kehtib, siis jätkub see uuel alusel ilma katkemiseta.

Tööleasumisel tasub alati oma kindlustuse kehtivus üle kontrollida, sest on juhuseid kui tööandjad on unustanud inimesele ravikindlustuse tekitada.

Kui plaanid luua oma firma, tuleb sul end füüsilisest isikust ettevõtjana kanda äriregistrisse või Maksu- ja Tolliametisse ning ravikindlustuse saamiseks maksta iseenda eest sotsiaalmaksu.
 

  • Ajateenistus

Ajateenijale garanteerib ravikindlustuse riik. Ka ajateenistusse astujad ei pea ravikindlustuse jätkamiseks/saamiseks haigekassale ise andmeid saatma. Kui ajateenistus on läbitud, kehtib ravikindlustus veel üks kuu pärast seda.
 

  • Töötuks registreerimine

Kui sul ei ole võimalik pärast gümnaasiumi lõpetamist asuda edasi õppima, tööle või ajateenistusse, võid registreerida end töötuks. Sellisel juhul peaksid taotlema ka töötutoetust, kuna see tagab sulle riigi poolse ravikindlustuse. Töötutoetust hakatakse maksma alates 61 päevast alates töötutoetuse taotlemise kuupäevast. Töötutoetuse maksmine kestab kuni 270 päeva. Pärast töötutoetuse maksmise lõppemist kehtib ravikindlustus veel ühe kuu jooksul.


Kust saad lisainfot?

Oma ravikindlustuse kehtivust saad igal ajal kontrollida ID kaardi alusel riigiportaalist www.eesti.ee. Lisainformatsiooni ravikindlustuse kohta saad vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või küsida haigekassa infotelefonilt 16 363.Eesti Haigekassa
Rajaleidja, 2013