Täiskasvanud õppijal on erinevaid vajadusi, kuid nende täitmisel on sageli mitmeid takistusi.

  • Isiklikud barjäärid: pealehakkamise vähesus, uskumused/kinnistunud arusaamad („minu õppimised on õpitud”, „olen liiga vana”). Kõik see kokku vähendab enesekindlust.
  • Elusituatsioonidest tulenevad barjäärid: näiteks lapsehoiuvõimaluste või transpordi puudumine, kiire töögraafik, perekondlikud kohustused, ebasobiv kursuste ajagraafik, soovitud kursuste puudumine, informatsiooni vähesus, terviseprobleemid.
  • Samuti ei saa osakoormusega õppivad tudengid õppelaenu võtta.

Soodustavad tegurid täiskasvanule õppima asumiseks

  • Töötavate täiskasvanute õpingute ja töö ühildamist toetab võimalus võtta õppepuhkust.
  • Koolituse maksumusest arvestatakse tulumaksusoodustust.
  • VÕTA süsteem: VÕTA ehk varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine on protsess, mille kaudu tunnustatakse inimese varasemaid õpi- ja töökogemusi. Tunnustamine võib toimuda nii õppeasutuse juures õppekava täitmisel kui ka kutse andmise kaudu. VÕTA eesmärk on muuta nähtavaks ja väärtustada kõik inimese teadmised ja oskused olenemata sellest, kus need on omandatud.

VÕTA võimaldab arvestada: 
• varem õppeasutustes sooritatud õpinguid; 
• täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut; 
• töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Konkreetsete küsimustega, kuidas lahendada eri olukordi, eemaldada takistusi, mis raskendavad sul õpingute alustamist, pöördu konkreetse kooli poole, kuhu soovid õppima asuda.