Koolis käsitletakse karjääriõppena kõiki õpilase karjääri planeerimist toetavaid tegevusi, lõimituna kooliväliste partnerite poolt pakutavate karjäärinõustamise- ja karjääriinfo teenustega. Vt karjääriõppe kohta SA Innove kodulehelt

Kas karjääriõppel on tulemust, sellele otsib iga eesrindlik kool ise vastuseid enesehindamise käigus. Neile on selles osas abiks karjääriõppe kvaliteedi käsiraamat ja karjääriõppe rahulolu küsimused.

Karjääriõppe eestvedaja koolis on karjäärikoordinaator või karjääriõpetuse õpetaja.

 

Karjäärikoordinaator

Haridusasutuste tööd reguleeriv õigusruum ei kajasta karjäärikoordinaatori tööd ametikohana koolis. Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor kooli pidaja kehtestatud korras (PGS § 74, lg2). Kooli omaniku ja õppeasutuse juhi ühise otsusega on võimalik luua karjäärikoordinaatori ametikoht. Peamine eesmärk: toetada kooli õppekava elluviimisel, selles sätestatud õppija karjääri kujundamise pädevuste arendamisega seotud tegevuste tulemuslikkust, tõhusust ja süsteemsust.

Karjäärikoordinaator juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöösuhteid koolisisestes ja välistes koostöövõrgustikes. Vajadusel juhendab pedagooge sobilike meetodite ja õppesisu valikul ning õpikeskkonna kujundamisel. On ka eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames. Kooliti võivad töölõigud ja -ülesanded olla väga erinevad, nt sõltuvalt konkreetse kooli õppekava eripärast, asukohast, suurusest, õpilaste vajadustes jne.

Karjäärikoordinaatori peamised töölõigud koolis (kirjeldus) ja roll (joonis). 

 

Kutse taotlemine

Eestis on karjääriteenused karjääriõpe, karjääriinfo vahendamine ja karjäärinõustamine. 2017.a. on välja töötatud karjäärispetsialisti kutsestandardid (tase 6 ja tase 7), mis hõlmavad nii karjääriinfo spetsialisti, karjäärinõustaja kui ka karjäärikoordinaatori tööd. Ka koolis töötav karjäärispetsialist saab taotleda karjäärispetsialisti kutset, tõendades vastavate kompetentside olemasolu, sooritades vastava kutseeksami. Ta saab ise valida, kas spetsialiseeruda pigem info- või nõustamise või mõlemal suunal.

 

Kasulik info õpilaste edasiõppimise plaanide toetamisel
Kus õppida? 
Uued kutseõppe liigid

 
Alajaotusest leiate erinevaid tugimaterjale, mida koolis kasutada. Kui on nende materjalide osas täpsustavaid küsimusi, ettepanekuid, siis võib julgelt pöörduda SA Innove Karjääriteenuste arenduskeskuse töötajate poole.