Kõik tööõigust puudutavad õigusaktid on kättesaadavad ka elektroonilises Riigi Teatajas (Süstemaatiline liigitus – Tööõigus).


Töölepinguseadus
Reguleerib tööõigussuhete üldisi põhimõtteid; töölepingu sõlmimist, muutmist, peatumist ja lõpetamist ning poolte kohustusi, lisaks ka töö- ja puhkeaega, puhkusi, töötasu maksmise korda ja tingimusi.
Vaata ka Töölepinguseaduse e-käsiraamatut

Avaliku teenistuse seadus (ATS)
Reguleerib töötamist riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.
Vaata ka avaliku teenistuse portaali

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Töölepingu alusel töötavate isikute tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutusnõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomiseks ja tagamiseks, tervishoiu ja tööohutuse korraldus töökohal ja riigi tasandil, vastutus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete tagamise eest.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid leiad siit

Töötuskindlustuse seadus
Hüvitiste maksmise ja määramise tingimused ning kord inimese töötuksjäämise, töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse korral.

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
Arvestuse pidamine töötute ja tööotsijate üle, tööturuteenuste osutamine ning tööturutoetuste maksmine.

Riikliku pensionikindlustuse seadus
Riikliku pensioni mõiste, liigid, ulatus, saamise tingimused ning kord, riikliku pensionikindlustuse korraldus ja vahendite arvestamise alused.