Lisaks otsesele klienditööle, st nõustamisele kuuluvad karjäärinõustaja tööülesannete hulka veel mitmed täiendavad tegevused.

Nõustaja osaleb teenuse osutamiseks vajalikus võrgustikutöös. Selleks kaardistab nõustaja oma koostööpartnerid ja sõlmib nendega kontaktid eesmärgiga pakkuda kliendile kvaliteetset teenust.

Koostööd teiste spetsialistidega tehakse nii keskuses kui ka sellest väljaspool. Põhilised koostööpartnerid on kooli karjäärikoordinaatorid, karjääriinfo spetsialistid, õppenõustamise spetsialistid (psühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, logopeedid), teised info- ja nõustamisteenuseid osutavad spetsialistid, pedagoogid, meditsiinitöötajad jne.

Teenuse arendamine toimub läbi ettepanekute tegemise, mille aluseks on erinevate sihtrühmade vajaduste analüüs. Nõustaja osaleb info ja metoodiliste materjalide koostamise töögruppides ning tegeleb olemasolevate materjalide kohandamisega (töölehed, juhendid jne), lähtudes konkreetse sihtrühma eripärast, klientidelt saadud tagasisidest ning teenuse osutamise keskkonna võimalustest. Teenuse osutamise kohta peetakse regulaarselt arvestust ja kogutakse klientidelt tagasisidet.

Avalikkuse teavitamine karjääriteenustest on klientide teavitamine teenuse osutajatest, olemusest ja vajalikkusest interneti, raadio, televisiooni, trükiste jt väljaannete kaudu.

 

Rajaleidja, 2015