Tabel näitab Sulle, kuidas käib õppimine kolmes erinevas õpikeskkonnas - gümnaasiumis, kutsekoolis ja kõrgkoolis.

Kindlasti erineb see kooliti, kuid üldistatuna saab neid õpikeskkondi võrrelda. Loodame, et tabel aitab Sind endale sobiva kooli leidmisel.Tabelist leiad ka tagasivaatavalt gümnaasiumi, et saaksid tulevikku praegusega võrrelda. 

 

Gümnaasium

Kutsekool

Kõrgkool

Õppe juhtimine ja kontroll
 • Juhivad õpetajad
 • Juhivad õppejõud
 • Juhib akadeemiline üksus
Kohalkäimine
 • Kohustuslik ja seda jälgitakse
 • Valikuline ja seda jälgitakse
 • Valikuline ja pisteline. Kohalkäimise jälgimine sõltub ainest.
Aeg
 • Õppetunni kestvus 45 minutit
 • Õppetunni kestvus 45 minutit
 • Mitu akadeemilist tundi järjest (akadeemiline tund on 45 minutit)
Suhtlemine
 • Päevik
 • Teadetetahvlid
 • Klassijuhataja
 • E-kool
 • Käsiraamatud
 • Teated klassiruumis
 • Teadetahvlid
 • E-kool
 • Üldiselt elektrooniline: veebilehed, e-õppe keskkond, uudiskirjad, käsiraamatud
Õppija seisund rühmas
 • Üks vähestest
 • Väikesed klassid
 • Õpilasi tuntakse nimepidi
 • Üks vähestest
 • Väikesed klassid
 • Õpilasi tuntakse nimepidi
 • Üks paljudest
 • Suured rühmad (isegi sadu inimesi)
 • Üliõpilasi üldjuhul ei tunta nimepidi
Õppijalt nõutav ettevalmistus
 • Regulaarne. Kodutööde täitmist kontrollitakse. Koolis alustatu lõpetamine.
 • Regulaarne. Kodutööde täitmist kontrollitakse. Koolis alustatu lõpetamine.
 • Eelnev teemaga tutvumine, iseseisev uurimistöö
 • Üldiselt tudengi enda otsustada
 Panus õppesse
 • Õpetaja vastutusel
 • Tagasisidet antakse
 •  Õppejõu vastutusel
 • Tagasisisdet antakse
 • Loengus õppejõu vastutusel
 • Vähem seminarides, praktikumides ja laboratoorsetel töödel
 • Vähe tagasisidet
 Õpetamisstrateegiad
 • Uut materjali esitatakse, kontrollitakse, parandatakse ja korrastatakse
 • Järgnevates tundides korratakse ja kinnistatakse
 • Mõttevahetus loengutes
 • Praktika suur osakaal
 • Tavapärastes loengutes mõttevahetust ei ole
 • Küsimuste esitamiseks vähe aega
 • Seminarid ja laboratoorsed tööd vähem ametlikud ja rohkema mõttevahetusega
 Nõuded õppimisele
 • Aeglane tempo
 • Õpitu kinnistamine
 • Lühivastused
 • Õpetaja kinnitab õiget vastust
 •  Keskmine tempo
 • Mõttevahetus loengutes
 • Üldiselt info edastamine
 • Võimalus esitada küsimusi
 • Väga kiire tempo
 • Iseseisev mõtlemine
 Nõuded kirjatöödele
 • Korratakse tunnis õpitut
 • Vähene vajadus iseseisva mõtlemise järele
 •  Korratakse tunnis õpitut
 • Küsimusi tuleb tõlgendada
 • Tuleb üles näidata ainekavas esitatu teadmist ja mõistmist
 • Eeldatakse sõltumatut analüütilist mõtlemist, eriti viimastel kursustel
 • Oodatakse originaalseid mõtteid
 Materjalid
 • Värvilised pildimaterjalid
 • Vähe teksti
 • Teksti julgustatakse kasutama sõna-sõnalt
 • Raamatukogu on piiratud
 •  Pildimaterjaliga, teksti vähe
 • Konspektid
 • Kasutatakse ka keerukamaid tekste
 • Raamatukogu tagasihoidlik
 • Tavapärased kõrgkooliõpikud
 • Ajakirjad
 • Veebiressursid
 • Slaidid/konspektid
 • Suured raamatukogud
 Hindamine
 • Lühivastused
 • Õpetaja tagasisidet eeldatakse ja saadakse
 •  Palju tagasisidet
 • Võimalus tööd enne lõplikku hindamist mitu korda ette näidata
 • Eelnev kordamine vähene
 • Töid esitatakse ainult üks kord
 • Hinnet saab vaidlustada ja parandada
 Eksamid
 • Riigieksamid ja lõpueksamid: korrata ainekava järgi õpetatut
 • Vähene vajadus iseseisva mõtlemise järele
 • Riigieksamite puhul kooliväline kontroll
 • Samal aastal järeleksami võimalust pole
 •  Riigi ja kohalikul tasandil: koolisisene- ja väline kontroll
 • Hindamisel võetakse arvesse kursuse jooksul tehtud tööd
 • Järeleksami võimalused
 • Pidev hindamine: võib kujundada lõpuhinnet
 • Koolisisene kontroll
 • Eksamid valdavalt 2x aastas, semestri lõpus, eksamisessiooni ajal
 • Järeleksami võimalus

 Allikas: McMillan, K & Weyers, J. 2011. Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat. SA Archimedes, programm Primus. Programmi, sh raamatu elluviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Rajaleidja 2013