• Head lugejad!


  Lea Orro, SA Innove juhatuse liige

  Kolme aasta eest alustasime Eestis karjääriteenuste arendamist Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 vahenditest. Tänaseks võib tõdeda, et suur töö on tehtud ning palju on veel teha. Käesolev Karjäärituul ongi omamoodi tagasivaade Karjääriteenuste projekti raames tehtud tööle.

 • Koostöölepe karjääriteenuste arendamiseks

  12. märtsil 2008 allkirjastasid sotsiaalminister Maret Maripuu ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas karjääriteenuste arendamise koostööleppe. Seni on karjääriteenuste süsteem olnud Eestis ühtselt korraldamata.

 • Karjääriteenuste projektist

  Võrreldes varasemaga keskendusime senisest rohkem üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste karjääriõppe arendustegevustele. Ideeks oli muuta karjääriõpe süsteemsemaks ja kvaliteetsemaks. Lisaks karjääriõpetuse valikaine ainekavade ja õpetajaraamatute ning läbiva teema tööalane karjäär ja selle kujundamine käsitlemist toetava ideekogumiku koostamisele töötasime koostöös projekti pilootkoolidega välja ka iga kooli karjääriõppe tegevuskavad.

 • Rajaleidja nõustab ka täiskasvanuid

  Eestis on seni puudunud kvaliteetne ja terviklik karjääriinfoportaal täiskasvanutele. Pidevalt muutuvas majandusruumis on täiskasvanud jäetud paljuski üksi probleemidega, mis puudutavad tööd, töö otsimist, töö ja eraelu ühildamist ja võimalusi elukestvaks õppeks. Olukorra parandamiseks moodustati Rajaleidja juurde oma ala asjatundjatest töörühm, et luua täiskasvanutele suunatud virtuaalne karjäärikeskkond.

 • Kuhu lähed, Rajaleidja?

  Rajaleidja veebiportaal on olnud sihtgrupipõhine aastast 2005. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et sisuga on täitumas ka seni tühjana seisnud osad - aasta algusest on aktiivselt tööd teinud suunaja ja täiskasvanu osa sisutekstide loomise töörühm. Uut sisendit on saanud ka noore alajaotus ja muutunud seeläbi lihtsamaks.

 • Kirjandivõistlus TULEVIK JA KARJÄÄR 2003-2007


  Kirjandivõistlus teemal Tulevik ja karjäär, mille algatajaks ja korraldajaks on SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus, on praeguse hetkeni toimunud viiel aastal. Viimased kolm aastat on kirjandivõistlus toimunud Karjääriteenuste projekti raames. Võistlus viiakse läbi sügisel ja auhinnad annab haridusminister kätte infomessil Teeviit.

 • Tänaste noorte väärtushinnangud

  Tänapäeva noored erinevad 60-70ndate põlvkonna noortest oma väärtushinnangute poolest: kui mitukümmend aastat tagasi peeti hariduse ja töö juures peamiseks nendest tulenevat kasu ühiskonnale ja üldist silmaringi laiendamist, siis nüüd tõstetakse isiklikku ühiskondlikust kõrgemale. Muidugi leidub ka mõni üksik missioonitundega keskkonnateadlik ja ühiskonda muuta sooviv noor. Sarnasused on aga praegustel kooliõpilastel 80-90ndate põlvkonna noortega, kuhu hulka nende vanemad võiksid kuuluda. Kokkulangevused seisnevad materiaalse heaolu ja positsiooni väärtustamises.

 • Karjääriõpet on vaja

  Rääkides karjääriõppest koolis, peame esmalt küsima, millised on üldse ootused koolile. Kooli üks olulisemaid ülesandeid on noorte inimeste eluks ettevalmistamine. Tööalane tegevus (karjäär) on iga inimese elus tähtsal kohal, järelikult peab kool selleks ka ette valmistama. Tööalane karjäär ja selle kujundamine on õppekava läbiv teema.

 • Karjääriõpe Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2007/2008 õppeaasta eesmärgiks oli pöörata rohkem tähelepanu kajäärivaliku ja kutsesuunitlusega seotud temaatikale. Koolis moodustati töögrupp, kelle ülesandeks oli koguda kokku õpetajatelt andmed selle kohta, kuidas toimub karjääri- ja kutsealaste pädevuste kujundamine erinevates ainetundides. Samuti tegeleti ka karjääriõppe tegevuskava täiendamisega. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötavad karjäärikoordinaator ja karjäärinõustajad.

 • Mõtteid karjääripäevadest

   Osalemine Karjääriteenuste projektis pilootkoolina parandas juba eelmisel õppeaastal karjäärialast tegevust meie koolis. Alustasime 9. klassi õpilaste töövarjupäevaga, millega kaasnes ühise blogi kirjutamine.

 • Karjääriõpe Türi Gümnaasiumis

  Türi Gümnaasium jätkas karjääriõppes juba sissetallatud rada – valikainet õpetame 11. klassis 8 aastat. 2005. aastal ühinesime karjääriteenuste süsteemi arendamise projektiga ja saime pilootkooliks.

 • Karjääriõpe – hüva teeviit kooliteelistele

  Kui sõita Tartust Riiga, läbib maantee mitmeid linnu ning kümneid külasid ja alevikke. Nende sekka kuulub ka Valgamaal Puka teeristis asuv Plika küla. Võib julgelt väita, et piisaks sellest, kui seal puuduks teeservalt kohanimeviit, ja valdav osa möödasõitjaist ei saaks kunagi teada selle kelmika nimega paigakese olemasolust Eesti kaardil.

 • Karjääriteenuste spetsialistide koolitus osalejate silme läbi

  Pea kolm aastat tagasi, 17. novembril 2005 sai alguse kolme Eesti suurima ülikooli koostöö karjääriteenuste spetsialistide koolitamise alal. See toimus SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskuse Karjääriteenuste projekti raames.

 • Osalejad koolitusest

  Marianne Laineste, Sillamäe Eesti Põhikool: Karjäärikoordinaatori koolitus oli minu jaoks väga huvitav: uudne valdkond, huvitavad teemad ja igati arendatav ala. Selle kohta võiks ütelda, et ega töö ära kao ja noored seisavad pidevalt valiku ees. Seda enam meie noorkapitalistliku majandusega ühiskonnas.

 • Kunstikonkurss Minu tulevane töö

  SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus korraldas kunstikonkursi teemal Minu tulevane töö. Osalema olid palutud ESF projekt Karjääriteenuste arendamine Eestis pilootkoolide õpilased. Osalemine oli arvukas, konkursil osales 460 õpilast. Kõige rohkem oli töid Viljandi Valuoja Põhikoolist (kunstiõpetaja Virve Neerot), Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist (kunstiõpetajad Aime Peever ja Eda Meius) ning Türi Gümnaasiumist (Anu Grents).