Sõnal karjäär on mitmeid erinevaid tähendusi.

Milline vastusevariant tähendab sinu jaoks karjääri?
  1. Maavara pealmaakaevandamise koht
  2. Karjerismi sünonüüm
  3. Inimese elutee (kõikide elurollid juhtimine)
  4. Hobuse kiirgalopp
  5. Ametialane liikumine elukutse või organisatsiooni raamides

Sõnal karjäär on mitmeid erinevaid tähendusi. Karjääriplaneerimise mõistest lähtudes on õiged variandid 3 ja 5.

Karjääri võib vaadelda kui teed, mis saab alguse juba lapseeas ja mida pole võimalik lühikese aja jooksul täielikult ette planeerida, vaid millega tegelemine on pidev ja pikaajaline protsess. Seega tähendab karjäär rahuldustpakkuvat eneseteostust läbi kogu elu – hariduse omandamist, sh erialavalikut, astumist tööellu ning tasakaalustatud töö- ja isikliku elu rollide täitmist.

Karjääriplaneerimisel tuleb arvestada elukestva õppimisega - tööturul konkurentsivõimelisena püsimiseks on vaja pidevalt juurde õppida ja ennast mitmekülgselt arendada. 

Tutvu kindlasti ka artikliga "Millele keskenduda karjääri planeerides?"

 Rajaleidja, 2015