Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis, tugimaterjal kooli karjäärikoordinaatorile (pdf) Tegemist on materjali tööversiooniga, mis on loodud kuni 2014. aastani toimunud karjääriõppe arendustegevuste raames koostöös SA Innove pilootkoolidega.
 

Kooli karjääriteenuste korralduskava on dokument, millesse on koondatud karjääriõppe tegevused ja kasutatavad ressursid.

Korralduskavas kirjeldatakse õpilaste karjääriplaneerimisalaste teadmiste ja oskuste kujunemist soodustavaid tegevusi koolis, määratletakse prioriteedid, oodatavad tulemused, tegevuste ajakava ressursid (sh inimesed) ja karjääriõppe kvaliteedi hindamise indikaatorid.

Pole olemas kahte ühesugust kooli, ega saa olla standardset ja kõikidele koolidele sobivat karjääriteenuste korralduskava. Korralduskava koostamisel lähtub kool kohalikest oludest.
 
Prioriteedid karjääriteenuste korralduskava koostamisel:
  • Keskenduda karjääriõppe terviklikkuse saavutamisele
  • Parendada karjääriõppe kvaliteeti
  • Suurendada õpilaste huvi oma karjäärikujundamisega seotud teemade vastu
  • Püüda pakkuda õpilastele valikuvõimalusi osaleda erinevates karjääriplaneerimist toetavates tegevustes
Korralduskava põhiosad on:

EESMÄRGID – mida kool soovib oma karjääriõppeprogrammiga pakkuda?
SIHTRÜHM – kellele on karjääriteenus suunatud?
TULEMUSED – milliste tulemusteni kavatsetakse sihtrühmades jõuda?
TEGEVUSED – kuidas tulemused saavutatakse?

VAHENDID – millised on nende tegevuste vahendid?
LÄBIVAATAMINE ja MUUTMINE – kuidas tulemusi mõõdetakse?

Kooli karjääriteenuste korralduskava on vastavalt vajadusele muutuv dokument, mida regulaarselt läbi vaadatakse (soovitatavalt kord aastas). Põhjalikumalt võiks korralduskava uuendada iga kolme aasta tagant.
 

Vaata näiteid Rajaleidjast karjääriteenuste tegevustest siit