Kooli karjäärikoordinaator on spetsialist, kes juhendab, suunab ja korraldab koolis karjääriõppe kavandamist kooli õppekava osana. Ta juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöösuhet koolisisestes ja -välistes koostöövõrgustikes. Kooli karjäärikoordinaator koordineerib õpetajate koostööd karjääriõppe kavandamisel, sobilike meetodite ja õppesisu valikul ning õpikeskkonna kujundamisel. Ta on eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames.

Karjäärikoordinaator on õpilastele karjääri- ja õpivalikutega seotud küsimustes esmane juhendaja. Esmatasandi juhendamise käigus ta täpsustab õpilase vajadusi, suunab teemaarendust võimalike lahenduste suunas, võimalusel abistab õpilast ise ja vajadusel suunab teda edasi teiste spetsialistide juurde abi saamiseks.

Karjäärikoordinaatori tööosad:
1. Kooli karjääriteenuste korralduskava koostamine ja elluviimine
 - Karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana;
 - Karjääriõppe kvaliteedi hindamine kooli sisehindamise osana;
 - Kooli karjääriõppe meeskonna töö juhtimine.
2. Karjääriteenuse osutamiseks vajaliku koostöövõrgustiku koordineerimine
 - Koostöövõrgustiku loomine ja arendamine;
 - Koostöövõrgustikus osalemine.
3. Karjääriteenuse arendamine
 - Karjääriteenuste kaasajastamine arendus- ja/või teadustegevuse kaudu;
 - Metoodiliste materjalide koostamine;
 - Andmete kogumine, analüüsimine ja aruannete tegemine.
4. Karjääriinfo vahendamine
 - Õpilase juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel;
 - Infoliikumise koordineerimine.
5. Avalikkuse teavitamine karjääriteenustest
 - Karjääriplaneerimise propageerimine ja teenuse tutvustamine avalikkusele;
 - Karjääriteemaliste ürituste ja teiste info vahendamiseks korraldatud ürituste planeerimine ja korraldamine.
6. Juhendamine ja koolitamine
 - Juhendamine;
 - Koolitamine.