Valikaine karjääriõpetus, so üks viis õppekava läbiva teema "elukestev õpe ja karjääri planeerimine" realiseerimiseks koolis. 
Kindlasti ei võta karjääriõpetuse õppeaine üksi enda kanda läbiva teema kõigi eesmärkide saavutamist.

Karjääriõpetuse ainekava on vaja igal koolis endale ise koostada. Milliste õpitulemuste saavutamist aineõppega on mõistlik taotleda, sõltub sellest, kuidas on kavandatud karjääri läbiva teema lõiming õppetegevuses tervikuna. Ainekava koostamisel on eeskujuks gümnaasiumi riikliku õppekava Lisa 11 avaldatud näidis valikaine "Karjääriõpetus" ja kasuks tuleb pilgu heitmine aineraamatus toodud õppeprotsessi kirjelduse näidisele.

Tugimaterjalid gümnaasiumi karjääriõpetuse õpetajale

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja rahastamisel valmisid gümnaasiumi riikliku õppekava rakendamise tugimaterjalid. Valdkonna- ja aineraamatud on lehel www.oppekava.innove.ee
Karjääriõpetuse artiklid:

          

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. a valmis eelnimetatud artikleid koondav trükis „Karjääriõpetuse aineraamat gümnaasiumile“ (pdf).

 

NB! Aineraamatusse sattus tehnilistel põhjustel sama autori koostatud kujundavat hindamist käsitlev artikkel, mis on suunatud põhikooli õpetajale. Vabandame!

Õige artikkel on: Kujundav hindamine gümnaasiumi karjääriõpetuses.

   

Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat, 2011 (pdf)


TÄIENDAVATE TÖÖLEHTEDE KOGUMIK
 (pdf)

Karjääriõpetuse valikaine gümnaasiumis - Gümnaasiumi õpetajaraamat, 2007 (pdf)