Karjääriõppe sisu, mahu ja vormi kehtestavad Põhikooli riiklik õppekava  ja Gümnaasiumi riiklik õppekava

Karjääriõpetuse valikkursuse ainekava põhikoolile 

Karjääriõpetuse valikkursuse ainekava gümnaasiumile 

Õppetöö korraldamisel lähtuvad koolid Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest.

 "Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis", tugimaterjali tööversioon.

 

NB! Koostamisel on tugimaterjal klassijuhatajatele. Vaata tööversiooni ja osale selles loomingus! 

Vene õppekeelega koolis karjääriõpetuse tunnis ja läbiva teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" lõimimisel saab kasutada venekeelseid õpilase töölehti ka järgmistest trükistest:
Vaatame koos tulevikku, SEKR, 2003 (vene keelne versioon)
Saavutuste logiraamat, SEKR, 2003 (vene keelne versioon)