Kaasaegne kutseõpe toetab igat õppijat karjääri planeerimise oskuste arendamisel.

Karjääri planeerimise oskused hõlmavad mitmesuguseid kompetentse, mis aitavad isikul koguda, analüüsida, sünteesida ja organiseerida enesekohast ning haridus- ja kutsealast infot, teha otsuseid ja korraldada üleminekuid. Need oskused on vajalikud selleks, et teadlikult kujundada rahuldustpakkuv elu ning kavandada isiklik karjääriplaan ja see ka ellu viia.

Kutseõppeasutuse seadus (RT I, 02.07.2013, 1) näeb ette, et kool tagab õpilasele põhiülesannete täitmiseks ja õppe kvaliteedi tagamiseks tugiteenuste, sealhulgas karjääriteenuse (karjääriõpe, karjääriinfo, karjäärinõustamine) kättesaadavuse.

Kutsehariduses on suurte muutuste aeg, sh õppekavareform, millega seoses toimub kutseõppeasutustes õppetöö mõnda aega nii  vanade kui uuendatud riiklike õppekavade järgi.

Kutsekoolid on alati ja väga erineval moel toetanud õpilaste sisenemist tööturule, kuid varasemalt ei olnud selgelt määratletud ja sõnastatud kompetense, mis on karjääri teadlikuks juhtimiseks olulised. Üksnes osadel kutsekoolide õpilastel olnud võimalus karjääriõppest osa saada valikõpingute mooduli Karjääriõpetus kaudu.  Uuenev kutseharidus pakub muuhulgas võimaluse karjääri planeerimise oskuste arendamiseks kõigile õpilastele.  

Kutseharidusstandardis (RT I, 28.08.2013, 13)  on ära toodud kutseõppe õpiväljundid.
NB! Vaata, millised  õpiväljundid on otsesemalt seotud karjääri planeerimise oskustega.

Karjääri planeerimise oskusi kujundatakse kutseõppes läbivalt, sh kohustusliku üldoskuste mooduli kaudu, milles üks teemadest (kokku 4-5) on karjääri planeerimine.
NB! Vaata millised on karjääri planeerimise oskuste kujunemisega seotud õpiväljundid ja vastavad hindamiskriteeriumid 2.-5.taseme kutseõppe üldoskuste moodulis.

Kui kutseõppeasutus leiab, et karjääri planeerimise oskuste kujundamine üldoskuste mooduli raames üksi ei ole piisav (näiteks teatud erialade puhul), on võimlaus lisada õppekavasse täiendavalt ka valikõpingute mooduli Karjääriõpetus.

 Tugimaterjalid

   

Vene keeles saab lugeda selle õpetajaraamatu peatükke 1.- 4. ja 7., milles on soovitused õppetegevuste kavandamiseks lähtuvalt uutest kutseõppe riiklikest õppekavadest ja  praktikute kogemuslood. 

MISA on 2013.a. välja andnud vene keelde tõlgituna eeltoodud õpetajaraamatu varasema (2011.a.) versiooni, millest leiab väärtuslikke harjutusi ja töölehti ning ka aegumatut seletust karjääriõppe teemakäsitlustele.

 

Sisaldab näidistöölehti, mida on kasulik õpilastele täitmiseks välja pakkuda just praktika perioodil ja pakub ideid kutseõppeasutuse õpetajate ja praktikajuhendajate koostööks karjääriõppe sidumisel praktika tegevustega.
Ilmunud on ka venekeelne versioon.

 

Vaata lisaks
 

Kasulikud teemad Rajaleidjas

Kodakondsuse teema karjääriõppes 

Tulevikku kavandades ja karjääriplaane tehes püstitavad inimesed endile erinevaid eesmärke, muuhulgas vajadusel eesmärgi - sooritada kodakondsuse eksam.

Kuidas taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust ja sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse tundmise eksam.