Karjäärikoordinaatori üks ülesandeid on karjääriinfo kogumine ja vahendamine – näiteks karjääriinfo stendi ja karjääriinfo nurga haldamine.

Karjääriinfo on info hariduse, tööturu, elukutsete ja nende omavaheliste seoste kohta.

Temaatiliselt võib karjääriinfot jagada kolmeks:

Enamlevinud karjääriinfo edastamise viisid koolides:

  • karjääriinfo edastamine kooli kodulehel

Kooli kodulehel luuakse eraldi vastav rubriik, mis võib kanda näiteks nimetust „Karjäärinurk”, mille alla koondatakse kogu karjäärialane info. See hõlbustab vastavate infomaterjalide kiiret leidmist. Tavapärane on, et infomaterjalid jagatakse mingitesse kategooriatesse. Näiteks võib olla liigitus haridusinfo, elukutsed, tööturg. Aga võib ka olla veebilehed, trükised, teatmikud, meedia, üritused, uudised.

  •  karjääriõppealase kirjanduse kättesaadavus

Tavapäraselt koondatakse karjääriõppealane kirjandus koolis kas raamatukogus spetsiaalsele riiulile või on karjäärikoordinaatoril oma spetsiaalne ruum koos vastavate riiulitega. Tähtis, et koolis olemasolev vastavasisuline kirjandus oleks õpilastele hõlpsasti kättesaadav ja koondatud ühte kohta.

  •  infomaterjalide paigutamine infostendidele

Enamasti on koolides spetsiaalsed infostendid, kuhu saab paigutada karjääriplaneerimisalast infot paberkandjal. Kindlasti peab kooli infostendil väljas olema karjäärikoordinaatori (või selle isiku, kes neid ülesandeid täidab) kontaktandmed ning vastuvõtu kellaajad. Samuti piirkonnas teisi karjääriteenuseid pakkuva nõustamiskeskuse kontaktandmed, võimalusel karjäärinõustaja vastivõtuajad.

  • suuline info edastamine

Olulist ja kiireloomulist infot edastatakse ka vahetult kas vastava listi kaudu, e-maili teel küsimustele vastates või suusõnal karjäärikoordinaatori poolt.