Info kogumine ja süstematiseerimine põhineb kasutaja vajadustel. Info kogumine ja kogutud info süstematiseerimine aitab nii kliendil kui spetsialistil pääseda kiiresti ning mugavalt ligi karjääriteenuste osutamiseks ja karjääriotsuste langetamiseks vajalikule infole (nt elektroonsel või muudel kandjatel infomaterjalid, keskuse karjääriraamatukogu, andmebaas vm).

Karjääriinfo jaotatakse:

  • haridust puudutav info;
  • tööturgu puudutav info;
  • elukutseid puudutav info.

Üks võimalus karjääriinfot koguda ja süstematiseerida on teha seda karjääriraamatukogu näol. Karjääriraamatukogu ei pea olema raamatutega täidetud ruum, seda võib asendada ka paar riiulit materjalide tarbeks ning kasulike linkide (või dokumentide) kogu internetis. 

Karjääriinfo allikad

Karjääriinfot loovad ja haldavad väga mitmed erinevad institutsioonid. Tihti ei teadvusta ka taoliste asutuste töötajad endale, et nende poolt kogutav info kuulub karjääriinfo valdkonda ning on spetsialistile väga oluline tema tööülesannete täitmisel. Karjääriinfo loomisel on ülioluline välja tuua seosed haridussüsteemi ja tööturu võimaluste vahel.

  • Alg- ehk esmaallikad sisaldavad teatud teemal originaalinfot (uuringud, autobiograafiad jne).

  • Kuid karjääriinfo leidmisel tuleb kindlasti silmas pidada ka teiseseid allikaid. Nii tuleb rõhku pannamessidel osalemisele (kus lisaks ametlikule infovahetusele toimub ka informaalne infovahetus, mille käigus võib samuti ammutada palju tööks kasulikku infot), erinevatel temaatilistel koolitustel osalemisele, samuti võrgustikesse kuulumisele.