Individuaalne (vahetu) karjääriinfo vahendamine on kliendi ja infospetsialisti omavaheline suhtlemine ja kliendi infootsingu juhendamine infokeskuses, infoüritusel ja/või telefoni, e-posti jms viisil. Karjääriinfo spetsialistid aitavad klientidel teha teadlikke ja läbimõeldud haridus- ja tööalaseid valikuid. Silmas tuleb pidada, et kliendid saaksid piisavalt abi, mitte rohkem ega vähem.

Individuaalne infovahendamine: jätkusuutliku klienditöö aluseks olevad tegevuspõhimõtted (allikas: Karjääriinfo vahendamise mudel ja selle rakendamise protsess, lk 6).

Üks võimalus individuaalseks karjääriinfo vahendamiseks on infopäringutele vastamine. Päringutele tuleb vastata kvaliteetselt ja ettenähtud aja jooksul. Vastamisel tasub meeles pidada, et noore eest ei tasu kogu otsinguprotsessi ära teha ning samuti ei ole õige teda infoga üle koormata. Õigem on suunata noor infoallikani, et ta harjuks/õpiks edaspidi iseseisvalt infot otsima. Näidispäringud (pdf)

Eestis liigutakse üha enam  karjääriinfo vahendamise diferentseeritud mudeli suunas*, mille kohaselt tuleb pakkuda sobivat abi õigele inimesele, toetades teda vajalikul määral ja võimalikult efektiivselt. Infovahendamine võib toimuda kolmel tasandil: eneseabi-, töötajatoega või juhtumipõhise teenusena. Pikemalt saab nimetatud mudelist lugeda James P. Sampsoni Karjääriinfo vahendamise käsiraamatust.

Karjääriinfo vahendamise mudel ja selle rakendamise protsess on karjäärispetsialisti igapäevatööd toetav metoodiline materjal, mis tugineb James P. Sampsoni kognitiivse infotöötluse mudelil ja Saksamaa föderaalse tööhõiveameti nõustamiskontseptsiooni põhimõtetel. Materjali esimeses osas viidatakse klienditeenindust mõjutavatele aspektidele ja olulistele etappidele vestluses kliendiga. Teises osa kirjeldatakse kognitiivse karjääriinfo vahendamise protsessi eri etappe; lisatud praktilised näited aitavad selgitada mudeli kasutegurit igapäevases töösituatsioonis kliendiga suheldes.

 

 

*Peterson, Sampson ja Reardon 1991; Sampson, Palmer ja Watts 1999; Sampson, Reardon, Peterson ja Lenz 2004.