Karjäärispetsialist saab HEV-kutseõppijat juhendada enese tundmaõppimisel ning realistlike õpingute ja tööeluga seotud plaanide tegemisel. Suure tähtsusega on õppija teavitamine oma õpingute planeerimisel erialavaliku ja tööturu võimalustest, kergendades seeläbi tulevase praktika- ja/või töökoha valiku tegemist.

Info, mis puudutab hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamist kutseõppeasutuses, on koondatud SA Innove kodulehe rubriigis HEV Kutseõppes. Rubriigis on muuhulgas välja toodud kohandatud õppematerjalid püsivate õpiraskustega kutseõppija jaoks (sh praktikaga seotud dokumendid ja individuaalne üleminekuplaan), juhendmaterjal haridusliku erivajaduse märkamisest ja sekkumisest ning LÕK näidised.

Juhendmaterjal haridusliku erivajaduse märkamisest ja sekkumisest on väärtuslik lugemisvara, kust lugeja saab praktilisi nõuandeid, kuidas märgata tavapärasest erinevat last, kuidas kujundada talle sobiv (õpi-) keskkond ning aidata õppijal valmistuda tema võimetest ja vajadustest lähtuvalt töö- ja sotsiaalseks eluks.