Haridusliku erivajadusega õpilaseks peetakse igaüht, kellele põhjustab olulisi raskusi klassikaaslastega koos samas ruumis, samas rütmis ja samal tasemel õppimine. Erivajadused on individuaalsed - ei ole nn keskmist erivajadust ega universaalset viisi samalaadse erivajaduse rahuldamiseks. Igale lapsele tuleb läheneda isiklikult, lähtudes tema võimetest ja vajadustest.

Erivajaduste teemalise lisainfo ja trükimaterjalide saamiseks soovitame pöörduda Puuetega Inimeste Koja, selle maakondlike kodade ja/või liitude spetsialistide poole. Lisaks on Eestis erivajaduste teemal välja antud mitu sisukat materjali, mis on veebis vabakasutuses saadaval. Siin rubriigis toome välja valiku sisukatest infoallikatest, mille abil saab lugeja viia ennast kurssi erilähenemist eeldavate terviseseisundite ja positiivsete sekkumisvõimalustega, eesmärgiga valmistada erivajadusega õppija parimal võimalikul moel ette tulevaseks sotsiaalseks ja tööeluks.

Juhendmaterjal haridusliku erivajaduse märkamisest ja sekkumisest", SA Innove, 2013 (pdf) pakub lugejale praktilisi nõuandeid, kuidas märgata tavapärasest erinevat last, kuidas kujundada talle sobiv (õpi-)keskkond ning aidata tal valmistuda tulevaseks töö- ja isiklikuks eluks.

Karjääriinfo erivajadusega noorele", SA Innove, 2009 (pdf) on mõeldud nii karjäärispetsialistile kui ka erivajadusega noore pereliikmetele, et aidata orienteeruda erivajadusega inimesele suunatud infotulvas. Trükises antakse ülevaade eriavajadusega õppuri võimalustest Eesti haridussüsteemis, puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikus ning tutvustatakse rehabilitatsioonivõimalusi. Lisaks räägitakse noorte osalemisest rahvusvahelistes noorsoovahetusprogrammides, vabatahtliku töö teenistusest välismaal, vähemate võimalustega noorte kaasamisest ja tööle aitamisest.

Märka ja toeta last“, EPIK, HTM, 2010 (pdf) - kuidas märgata ja julgustada puudega õpilast? Ülevaade sagedamini esinevatest kroonilistest terviseseisunditest ja puuetest (nt autism, diabeet, epilepsia, kuulmis- jm puue).

Meie lapsed", EPIK, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, 2011, (pdf) - kuidas toetada erivajadusega last ja tema pereliikmeid? Ülevaade terviseprobleemidest ja puuetest, lisaks riiklike sotsiaaltoetuste ja -teenuste tutvustus.

„Heade praktikate kogumik", EPIK, 2012, (pdf) - käsiraamat haridus- ja sotsiaaltöötajatele sellest, kuidas märgata, aidata ja kaasata erivajadustega inimesi hariduselus ja töömaailmas.

Nõuandeid tööandjale“, EPIK, 2003 (pdf) ja „Erivajadustega inimene - hinnatud töötaja!", Eesti Akadeemilise Sotsiaalturva Ühingu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja ajakirja Eesti Töötervishoid koostööprojekt, 2008 (pdf)– ülevaade sellest, kes on konkreetse puudega inimene, millised on talle sobivad tööd, millega ta hästi hakkama saab, mille sooritamisel on tal raskusi või millised ametid/erialad talle üldse ei sobi.

HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide jm ürituste, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta.

Innove.ee lehel on üleval materjalid üldhariduse HEV info kohta ja kutsehariduse HEV info kohta