Põhikooli riikliku õppekava ja Gümnaasiumi riikliku õppekava üks kohustuslik läbiv teema on „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“.

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.

Läbiva teema elukestev õpe ja karjääri planeerimine käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.

Läbivate teemade kavad põhikoolis,

vt põhikooli riiklik õppekava

Väljavõte: läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine"


Läbivate teemade kavad gümnaasiumis,

vt gümnaasiumi riiklik õppekava

Väljavõte: läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”