E-õpe on lihtne, ajakohane ja tõhus õppemeetod. Selleks kasutatakse mitmesuguseid teabe- ja sidevahendeid (arvuti, internet, multimeediavahendid, elektroonilised andmekandjad, andmebaasid). Need, kes pole pikka aega õppetegevusega kokku puutunud, saavad e-kursustega oma õpiharjumusi taastada.

Õppijalt eeldab e-õppes osalemine

  • enesedistsipliini (eelkõige õppimise ajast kinnipidamisel ja ülesannete täitmisel);
  • vastutustunnet ja tähtaegade jälgimist (eriti kaasõppijatega koostööd tehes, mille tõttu terve rühma töö võib kannatada);
  • usku e-õppe tulemuslikkusse ja julgust proovida;
  • motivatsiooni õppida midagi uut;
  • oskust seada eesmärke, mida õppides soovitakse saavutada;
  •  õppeks vajaliku aja leidmist;
  • julgust küsida ja avaldada arvamust (nii positiivset kui ka negatiivset); kirjalikku väljendusoskust;
  • arvutikasutamise oskust ja tehnilise baasi vastavust nõuetele;
  • aktiivsust suhtlemisel nii juhendaja/koolitaja kui ka kaasõppijatega.


Tänapäeval kasutavad paljud ülikoolid, kutsekoolid ja gümnaasiumidki e-õpet. Kahtlemata ei asenda e-õpe tavapärast õpet koolis – õppija ja õpetaja/õppejõu vaheline isiklik kontakt on väga oluline, kuid hariduse kättesaadavust parandab e-õpe kindlasti.

Mõned soovitused, mida e-õppe kursustel osaleja peaks silmas pidama, et virtuaalses klassiruumis edukalt toime tulla ning efektiivselt õppida.