• Loengute, infotundide ja töötubade läbiviijad on SA Innove Pärnumaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistid. Vajadusel kaasame spetsialiste koostööpartnerite hulgast (Eesti Töötukassa, PEAK jt.) 
  • Karjäärispetsialistide kontaktid leiate aadressilt www.rajaleidja.ee või www.innove.ee
  • Loengute, infotundide ja töötubade kestvus on kokkuleppeliselt 45 või 90 minutit.
 
SOOVITUSLIKUD LOENGUD LÕPUKLASSIDELE ENNE INDIVIDUAALSET NÕUSTAMIST
 
Mis edasi? (gümnaasiumi lõpetajale, ka  10. ja 11. klass), 90 minutit 
Tunni jooksul arutatakse erinevate karjäärivõimaluste üle (õppimine, töötamine jne.). Karjäärispetsialist tutvustab õpilastele erinevate kõrg- ja kutsekoolide kodulehti ning koolide sisseastumistingimusi. Tutvustatakse portaale, mis on seotud töötamise ja õppimisega välismaal.
 
Mis edasi? (põhikooli lõpetajale, ka 8. klass), 45 minutit 
Tunni jooksul arutatakse erinevate karjäärivõimaluste üle (õppimine, töötamine jne.). Karjäärispetsialist tutvustab õpilastele erinevate gümnaasiumide/keskkoolide ja kutsekoolide kodulehti ning koolide sisseastumistingimusi. 
 
Mis edasi? (kutsekooli lõpetajale), 45 minutit
Tunni jooksul arutatakse erinevate karjäärivõimaluste üle (õppimine, töötamine jne.). Karjäärispetsialist tutvustab õpilastele erinevate kõrg- ja kutsekoolide kodulehti ning koolide sisseastumistingimusi. Tutvustatakse portaale, mis on seotud töötamise ja õppimisega välismaal.
 
Kõrgkooli astujale, 45 minutit
Loengus räägitakse akadeemilisest ja rakenduslikust kõrgharidusest, jagatakse infot kõrgkooli sisseastumisest (riigieksamid, SAIS) ja õppekavadest (Rajaleidja andmebaas). Antakse ülevaade õppetoetustest, stipendiumidest ning muudest õpingutega kaasnevatest kulutustest.

Tööturg Eestis täna ja homme, 45 minutit
Loengus tutvustatakse statistikat, mis puudutab tööhõivet ja töötust ning antakse ülevaade noorte hetkeolukorrast tööturul. Tutvustatakse tulevikku suunatud uurimusi erinevatest ametitest ja tööjõuprognoosidest. Üheskoos mõeldakse, millised on võtmeoskused töötamaks tulevikus. Samuti antakse lühiülevaade Pärnumaa majanduse olukorrast ja perspektiividest. Tunni lõpetab interaktiivne viktoriin. Esitlus ja viktoriin on valminud koostöös Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskusega.

Kuidas teha karjääri?, 45 minutit
Tunni jooksul arutletakse karjääri planeerimise erinevate etappide üle ning jagatakse näpunäiteid, kuidas eesmärke seada ja mil moel nendeni jõuda. Üheskoos mõeldakse ka sellele, milleni viib tegevusetus. 
 
Välismaale! Õppima, vabatahtlikuks, tööle …, 45 minutit
Tunni käigus jagatakse infot õppimise ja sisseastumise kohta välisriikide kõrg- ja kutsekoolides, sealhulgas räägitakse ettevalmistusperioodist ning vajalikest keeletestidest. Antakse ülevaade organisatsioonidest, kes õpilasi välisriikidesse vahendavad ning erinevatest stipendiumidest ja toetustest välimaal õppimiseks.  Loengu jooksul jagatakse infot ka vabatahtliku teenistuse ja töötamise võimaluste kohta.

Vaimse võimekuse, isiksuse ja tööalase suundumuse küsimustikud 
Testide täitmine toimub online versioonis, küsimustiku täitja saab individuaalse tagasiside.
  • Isiksuse küsimustik (IK-15) põhineb viiefaktorilisel isiksusemudelil ja kirjeldab küsimustiku täitja tundelaadi, aktiivsustaset, suhtlemisviisi, tegutsemisstiili ja vastuvõtlikkust. Lisaks viiele peamisele isiksuseomadusele hindab küsimustik üheksat kitsamat isiksuslikku näitajat (pingetaluvus, enesekontroll, rõõmsameelsus, suhtlemisvalmidus, eestvedamine, arvamuse sõltumatus, empaatia, sihikindlus, kohanemisvõime). Täitmiseks alates 10. klassist!
  • Tööalase suundumuse küsimustik (TASK) põhineb J. Hollandi teoorial ja kirjeldab tegevuslike eelistuste alusel erinevaid kutse-suundumuse tüüpe (sotsiaalne, ettevõtlik, teostav, rakenduslik, uuriv ja loominguline).
 
Isiksuseküsimustik "Karjäärivalikul tunne iseennast" (põhikoolile)
Neljast osast koosnev küsimustik annab ülevaate ja võimaldab ennast analüüsida vastates küsimustele: Kas oled ekstravert või introvert?; Kas oled tundetüüpi või mõtlejatüüpi otsustaja?; Kas oled meelelise või intuitiivse tajuga?; Kas oled otsustaja või kohaneja? Testi kokkuvõtvaks tulemuseks on isiksusetüübi kirjeldus ning soovitused seoses töö valdkonna valikuga.
 
 
SOOVITUSLIKUD TEEMAD KARJÄÄRIPÄEVADE SISUSTAMISEKS

Oskuste ja väärtuste töötuba „Mis on minu reisikohvris?“ 
Töötoas kaardistatakse erinevaid oskusi ja väärtusi ning aktiivõppe meetodeid kasutades püütakse leida, millised neist on ka tööandjate poolt hinnatud. 

Ametite tundmise töötuba „Hea töökoha saladus“
Töötoas kasutatakse aktiivõppe meetodeid otsimaks vastust küsimusele „Milline on hea töökoht?“ Püütakse leida seoseid iseenda oskuste ja teadmiste ning tööandja ootuste vahel.
 
Tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamine
Loengu jooksul antakse põgus ülevaade CV, avalduse, kaas- ja motivatsioonikirja koostamisest. Jagatakse info portaalide kohta, millelt vastavate dokumentide näiteid leiab. Üheskoos vaadatakse häid ja halbu näited koostatud dokumentidest. Karjäärispetsialistid annavad nõu, kuidas vähest töökogemust CV-s kajastada. Räägitakse heast tavast, mida tööandjad kandideerimisdokumentidelt ootavad. 

Tööõigusest noortele
Noori ja/või alaealisi puudutava tööseadusandluse tutvustamine (töölepinguseadus, võlaõigusseadus), kus võrreldakse töölepingut ja töövõtulepingut. Karjäärispetsialistid räägivad töötaja ja tööandja lepingulistest õigustest ning kohustustustest. Tuuakse näiteid vaidluste lahendamisest kohtus ja töövaidluskomisjonis.
 
Stress?!
Loeng annab ülevaate positiivsest ja negatiivsest stressist, tööalasest läbipõlemisest. Räägitakse, kuidas stressi ja läbipõlemissündroomi tunnuseid ära tunda ja kontrolli all hoida. Tunnis osalejad täidavad töölehe, kus nad analüüsivad oma stressi ilminguid ja toimetulekuviise.
 
Töö ja tervis
Loengu jooksul räägitakse terviseriskidest ja kutsehaigustest ning tuuakse näiteid, millal tervislik seisund määrab elukutse valiku. Antakse ülevaade erinevatest ohuteguritest töökeskkonnas ja tutvutakse ametite andmebaasiga Rajaleidja portaalis.
 
Efektiivsed õpioskused 
Loeng annab ülevaate õppimisest ja motivatsioonist, praktilise tegevuse käigus selguvad osalejate õpistiilid ning karjäärispetsialist jagab näpunäiteid, kuidas oma õpistiili parima võimaliku tulemuse saamiseks ära kasutada. 
 
Esinemise meistriklass 
Kuulajatele jagatakse näpunäiteid hea esinemise tavadest ning võtmeoskustest. Üheskoos mõeldakse, kui olulist roll avaliku esinemise puhul mängib kehakeel, žestid ja  silmside. Praktiliste harjutuste läbi õpitakse vabanema esinemisärevusest.
 
Kuidas jätta endast hea mulje?
Arutletakse tööintervjuul/kooli sisseastumisel kasutatavate tüüpküsimuste ning käitumisviiside üle. Mõeldakse, kuidas noor peaks end esitlema, et enesest head esmamuljet jätta.
Praktilise harjutusena viiakse karjäärispetsialisti ja õpilase vahel läbi tööintervjuu/sisseastumisvestlus.
 
Ajaplaneerimine. Probleemide lahendamine 
Praktilise töö käigus arutletakse, kuidas olulisi tegevusi esikohale seada ning jagatakse nippe võimalustest aja ratsionaalseks kasutamiseks. Loengus räägitakse, kuidas olla tulemuslikum otsustaja ja probleemide lahendaja.
 
Ettevõtjaks - mina?
Õpilastele tutvustatakse erinevaid ettevõtluse vorme, antakse ülevaade ettevõtte alustamisest ning ettevõtlusega seotud seadusandlusest ning jagatakse infot portaalidest, millelt huvilised vastavat infot leiavad. Tunnis räägitakse ka ettevõtja loomusest ja isikuomadustest.
 
Heade ideede teostamine läbi projektide
Loengu jooksul antakse ülevaade projektitöö olemusest ning jagatakse infot, millistest allikatest on võimalik projektidele rahastust taotleda. Õpetatakse koostama projektitaotlusi, eelarveid ning aruandeid.
 
TUNNID KARJÄÄRIKOMPASSIGA
 
Karjäärikompass on praktiline töövahend, mis toetab karjäärispetsialiste noortega töötades. 
Kompass sobib kasutamiseks eelkõige haridussüsteemi erinevatel astmetel. Karjäärikompassi mudeli loojaks on Haagi Rakenduskõrgkooli pedagoogika ja kutseõpetuse lektor Marinka Kuijpers Hollandist. 
Karjäärikompass on ringikujuline, värviline, 1,5 m diameetrise läbimõõduga pehmest materjalist matt, mis aitab visualiseerida olulisi küsimusi ja valida noorte jaoks hetkel kõige olulisemat teemat, millega ta soovib nõustamise käigus tegeleda. Karjäärikompassi kasutatakse nii grupi- kui individuaalses nõustamises. 
Karjäärikompassi matiga koos on kasutusel erinevad kaardid (isikuomaduste, oskuste, ametite kaardid) ja täringud,  mille kasutamine võimaldab kõiki õpilasi kaasata ja pakkuda neile aktiivset tegevust karjääriteema käsitlemisel.
Karjäärikompassi kasutamiseks on oluline selle põrandale asetamise võimalus ja vaba liikumisruum selle ümber.