Otsustamine on erinevate võimaluste ära tundmine ja nende vahel valimine, lähtudes otsustaja eelistustest ja väärtushinnangutest.

On olemas kolm peamist otsustamisviisi:
• automaatne otsustamine (põhineb vilumustel ja kogemustel);
• intuitiivne otsustamine (põhineb sisetundel);
• ratsionaalne otsustamine (põhineb teadmistel).

Tulevikku mõjutavate otsuste tegemisel on otstarbekas kasutada ratsionaalset otsustamist. See koosneb järgmistest etappidest:

  1. Probleemi määratlemine või eesmärgi seadmine (Nt Tahan minna kooli kõrvalt tööle).
  2. Erinevate lahendusvariantide kohta info hankimine (Nt Üks võimalus on töötada nä-dalavahetuseti, teine võimalus on jätta oma kool pooleli ja minna täiskasvanute gümnaasiumi ja siis on töötamiseks võimalusi ka nädala sees).
  3. Kõikide variantide kaalumine ja hindamine (Nt Panna mõlema variandi plussid ja miinused kirja ja kaaluda sobivaimat võimalust).
  4. Otsuse langetamine, kahtluste korral korrektiivide tegemine.
  5. Otsuse elluviimine.

Iga otsustamisega kaasneb pinge. Paljud valikud mõjutavad tervet ülejäänud elu, seega on noored vastutust tajudes pingeolukorras. Lapsevanem saab selgitada, et ei ole õigeid ja valesid otsuseid, vaid iga valik toob uusi võimalusi ja annab kogemusi.

Sageli on noorte jaoks tulevikuotsuste langetamine raske seetõttu, et nad ei ole veel küpsed nägemaks erinevaid valikuvariante ega hindama, analüüsima enda oskusi ja võimalusi. Samuti ei ole noortel töömaailmaga kogemusi. Siis saavad otsuste tegemise juurde appi tulla pere, õpetajad, sõbrad. Lõpliku otsuse langetab siiski noor ise. Tähtsate tulevikuotsuste tegemisel võib julgelt abi küsida ka karjäärispetsialisti käest. Temal on olemas teadmised, oskused ja kogemused noore inimese toetamiseks tuleviku planeerimisel ja otsuste tegemisel.

Lapsevanemana võiksid mõelda, mis sinu last otsustamisel takistab või piirab, kuidas su laps reageerib muutustele jms. Nendele küsimustele iseseisvalt või lapse abiga vastuste saamine aitab aru saada, kuidas lapsega käituda ja teda otsustamisel aidata.

 Rajaleidja, 2014