Tavapäraselt kuuluvad veel karjääriinfo spetsialisti tööülesannete hulka järgnevad tegevused:

  • Teenuse kohta kogutakse tagasisidet korrapäraselt selleks ette nähtud vormidel. Tagasiside analüüsi põhjal saab teha järeldusi teenuse kasuteguri kohta ning anda soovitusi olemasolevate karjääriinfomaterjalide ja teenuse osutamise vahendite parendamiseks.
     
  • Infoliikumise koordineerimine on karjääriteenuste osutamiseks ning karjääri planeerimiseks vajaliku kogutud, süstematiseeritud või loodud info levitamine huvipooltele nii keskuses kui ka väljaspool seda; samuti teenuse tarbijate rahulolu ning infovajaduse korrapärane uurimine.
     
  • Koostööd teiste spetsialistidega tehakse nii keskuses kui ka sellest väljaspool. Infospetsialist osaleb töörühmades, on ühenduslüli noorte ja karjäärinõustaja ning kooli karjäärikoordinaatori ja karjäärinõustaja vahel. Kui koolis puudub karjäärikoordinaatori ametikoht, siis tehakse koostööd kooli pedagoogide ja juhtkonnaga.
     
  • Arvestuse pidamine infovahendamise kohta aitab karjääriinfo vahendamise teenuse tegelikku kasutamist paremini analüüsida ja tulevikuvajadusi hinnata.